3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

הוראות לביצוע רכישה פנימית בפורטל מצד הקונה

הערה:

מכירות פנימיות (טופס 29): ניתן ליצור בקשות לרכש פנימי מצד הקונה, אך כרגע לא ניתן לרשום הכנסות אצל הספק הפנימי. נושא רישום ההכנסות יוסדר בימים הקרובים.

 

תהליך עבודה אצל היחידה הקונה

ליצירת ההתחייבות בפורטל פעל לפי הפעולות הבאות:

טופס 29

  1. בשדה "טקסט מסמך" הזן כותרת המסמך.
  2. בטבלת 'שורות' התייחס לשדות הבאים:

א. סכום כולל – סכום כולל של הפריט.

ב. טקסט – פירוט הפריט.

ג. תקציב – הזן את מספר התקציב של יחידתך (היחידה הקונה) בשדה המתאים, לפי הסוג: מענק או מרכז עלות.

ד. חשבון GL – הזן את חשבון ה-GL הרלוונטי לפי מהות ההוצאה (לדוגמא: שירותי דפוס, חניה, דואר..).

טופס 0029

3. לאיתור חשבון GL רלוונטי:

א. לחץ על לחצןF4  (בשדה חשבון GL), בלחיצה זו יפתח חלון החיפוש.

ב. בלשונית "תיאור חשבון GL בתרשים חשבונות", הזן את הערך: " *פנימי* ".

ג. לחץ על לחצן "חפש" להצגת התוצאות.

 

4. לאחר לחיצה על לחצן "חפש" תתקבל רשימת חשבונות GL, חפש בה את חשבון ה-GL הרלוונטי עבורך (לדוגמא בתמונה: "פנימי – שירותי דפוס").
לחץ לחיצה כפולה על השורה או על לחצן ה- אישור

טופס 0029

שים לב, במידה ולא קיים חשבון GL במערכת -  על חשב היחידה המוכרת לפנות אל מחלקת חשבונאות להקמת החשבון.

5. הזנת מרכז הקרנות / מענק של המוכר:

א. בשורת הכותרת בחר ב: עודß עבור אל ß נתוני כותרת.

ב. הזן את מרכז הקרנות/ מענק של היחידה המוכרת.

ג. לחץ על לחצן המשך לשמירת הנתונים.

טופס 0029

6. לסיום לחץ על לחצן "שמור" לקבלת מספר ההתחייבות לדוגמא: אישור

שים לב, אם קיים במסמך שגיאות ניתן לשמור אותו כ"מסמך בהמתנה".
מסמך בהמתנה אינו משריין תקציב ואינו עובר ליחידה המוכרת.