ניהול מענקי קק"מ

הקמת מענק לראשונה

יצירת תוכנית ממומנת

צפייה במענק קיים

עדכון ושינוי נתוני מענק קיים

רישום פקודות יומן בספרים

תקצוב

הפקת דוחות מענקים

צירוף מסמכים למענק

 

 

הקמת מענק לראשונה

 

פתיחת קק"מ חדש תתבצע כאשר עובד זכאי לראשונה לכספים באחד מסוגי הקק"מ.

פנסיונרים בהסדר החדש מגישים בקשה לזכאות מענק קק"מ אחת לשנה לאוניברסיטה. לאחר שבקשתם מאושרת ניתן לפתוח מענק במערכת.

הקמת מענק קק"מ הינה פרסונאלית לכל חוקר ועל כן מספור המענק יוקצה ידנית כאשר 2 ספרות הקידומת קבועות (סוג המענק)  ו-9 הספרות הבאות מייצגות ת"ז של החוקר (יש להשתמש באפס מוביל עבור מספרי ת"ז שמתחילים באפס).

 להלן מספור סוגי המענקים מהם ייגזר מספר מענק קק"מ:

טבלה א

לפתיחת מענק כנס לטרנזקציה GMGRANT

חשבונאות ß ניהול סקטור ציבורי ß ניהול מענקים ß ניהול מקבל מענק ß נתוני אב ß מענקים וקבוצות מענקיםß אחזקת מענק  GMGRANT))

יתקבל המסך הבא:

תמונה

 

 

לחץ על לחצן   ליצירת מענק

יתקבל המסך הבא:

 

התייחס לשדות הבאים:

הקש Enter או לחץ על  להמשך.

יתקבל המסך הבא:

בלשונית "נתונים כלליים", התייחס לשדות הבאים:

בלשונית "נתונים כלליים", התייחס לשדות הבאים:

 

דוגמא להזנת נתונים:

 

עבור ללשונית "סימוכין"

יתקבל המסך הבא:

בלשונית סימוכין התייחס לשדות הבאים:

עבור ללשונית "אחריות".

יתקבל המסך הבא:

קישור המענק לחוקר יתבצע ע" הגדרת החוקר תחת סוג אחריות "חוקר ראשי"

התייחס לשדות הבאים:

דוגמא להזנת נתונים:

 

עבור ללשונית "תקציב"

יתקבל המסך הבא:

 

 

בלשונית זו ניתן לראות את תקופת תקציב המענק.

מענקים מסוג 42 (קק"מ גמלאים חדש) וסוג 43 (קק"מ גמלאים ישן) מתוקצבים במערכת.

מענק מסוג 40 (קק"מ פעילים מצטבר) מתוקצב אחרת משאר סוגי המענקים.  הזכאות בקק"מ מצטבר מתבצעת על ידי פקודת יומן מפקודת השכר שמזכה את חשבונו של החוקר. הזכאות לשימוש ע"י החוקר לא נובעת מהזנת תקציב אלא מביצוע שלילי (מעין הוצאה מראש) שיוצר יתרה תקציבית.

התקציב מושפע מסוג המענק הנבחר. סוגי מענקים 40,41,43 הינם רב שנתיים. דהיינו הזכאות תהיה מצטברת לאורך כל חיי המענק. מענק מסוג 42 (קק"מ גמלאים חדש) הינו תקציב שנתי. כלומר, כל שנה הזכאות תתאפס ויתרתו תועבר לתקופות הבאות בפעולה יזומה.

 

התייחס לשדות הבאים:

 

עבור ללשונית "חיוב".

יתקבל המסך הבא:

 

בלשונית זו ניתן לקבוע את הגדרת כלל החיוב עבור המענק.

התייחס לשדות הבאים:

 

עבור ללשונית "ממדים"

יתקבל המסך הבא:

בלשונית זו מופיעים הגדרות הקרן, התוכנית הממומנת והסיווגים הממומנים המותרים למענק הספציפי שיש לתקצב או לרשום ביצוע עבורם.

התייחס לשדות הבאים:

דוגמא להזנת מימדים:

עבור ללשונית "אובייקטי עלות" (רלוונטי לסוגי מענקים 42+43).

יתקבל המסך הבא:

לאחר עדכון כל הלשוניות הרלוונטיות לחץ על לחצן "שמור"  שבסרגל הכלים.

במידה וכל הלשוניות עודכנו, בפרט שדות החובה, המענק הושלם ונוצר.

במידה ולא, המערכת תיתן מספר הודעות שגיאה לשדות שטרם הושלמו. השלם את השדות הרלוונטיים ולחץ שוב על לחצן "שמור" שבסרגל הכלים, המענק הושלם ונוצר בהצלחה והתקבל מספר מענק.

**(ניתן להתעלם מהודעות השגיאה ולקבל מספר מענק אך ברגע שנעדכן את סטטוס המענק "מטיוטה" ל"סופי" המערכת תחייב אותי להשלים שדות אלו).

דוגמא ליצירת מענק כששדות לא הושלמו וניסיון לשמירת המענק:

ניתן לראות כי התקבל מספר למענק שהקמנו על פי החוקיות שמורכבת מסוג מענק + ת.ז.

כמו כן, ניתן לראות כי המענק שהקמנו הוקם בסטטוס מענק (מסומן בריבוע).

 

יצירת תוכנית ממומנת

במקרים בהם לחוקר יש סוגי קק"מ נוספים ניתן לקשר את הקק"מ לתוכנית ממומנת אחת אשר תאגד

תחתיה את כל סוגי הקק"מ השייכים לאותו עובד.

מספור התוכנית הממומנת יכולה להכיל עד 20 תווים כאשר אין מגבלה על המספור.

מומלץ להקצות שם לתוכנית הממומנת באופן הבא: קידומת KKM + 9 ספרות ת"ז (סה"כ 12 תווים).

 

כנס  לטרנזקציה GMPROGRAM לצורך פתיחת תוכנית ממומנת

 

 

ניתן להיכנס למסך דרך תפריט הניווט בצידו הימני של המסך הראשי במערכת.

חשבונאות ß ניהול סקטור ציבורי ß ניהול מענקים ß ניהול מקבל מענק ß נתוני אבß  אובייקטים ממומנים  GMPROGRAM)).

יתקבל המסך הבא:

בשדה "תוכנית ממומנת" תקצה מספר לתוכנית הממומנת שברצונך לפתוח.

לחץ על  ליצירת תוכנית ממומנת.

בחלק של נתונים כלליים הזן את תיאור התוכנית.

לחץ על לחצן שמור 1 תוכנית ממומנת נוצרה בהצלחה.

דוגמא לפתיחת תוכנית ממומנת:

חזור למסך פתיחת מענק  ללשונית "מימדים", בחלק של "תוכניות ממומנות"

בחר באמצעות חלון החיפוש את התוכנית הממומנת שיצרת.

לאחר בחירה, המענק שברצונך לפתוח מקושר לתוכנית הממומנת שיצרת.

 

צפייה במענק קיים

 

כנס לטרנזקציה GMGRANT לצורך צפייה במענק.

 ניתן להיכנס למסך דרך תפריט הניווט בצידו הימני של המסך הראשי במערכת.

חשבונאות ß ניהול סקטור ציבורי ß ניהול מענקים ß ניהול מקבל מענק ß נתוני אב ß מענקים וקבוצות מענקים ß אחזקת מענק GMGRANT)).

יתקבל המסך הבא:

 

לחץ על לחצן "חיפוש"  שצמוד לשדה מענק.

בחר באמצעות חלון החיפוש את המענק שברצונך לצפות.

הקש Enter או לחץ על  שבסרגל הכלים.

נתוני המענק זמינים לצפייה.

 

עדכון ושינוי נתוני מענק קיים

 

לאחר פתיחת המענק, ישנם מקרים בהם אנו מעוניינים לעדכן את נתוני המענק בעקבות מידע נוסף שהתקבל או עקב טעות שהוקלדה.

כנס לטרנזקציה GMGRANT לצורך שינוי נתוני מענק.

 ניתן להיכנס למסך דרך תפריט הניווט בצידו הימני של המסך הראשי במערכת.

חשבונאות ß ניהול סקטור ציבורי ß ניהול מענקים ß ניהול מקבל מענק ß נתוני אב ß מענקים וקבוצות מענקים ß אחזקת מענק GMGRANT)).

יתקבל המסך הבא:

 

חפש את המענק שברצונך לעדכן וייבא אותו למסך כפי שהוסבר בסעיף 9 לעיל.

לחץ על לחצן "שנה"

עדכן את הנתונים הרלוונטיים לעדכון נתוני המענק.

לחץ על לחצן "שמור"

נתוני המענק עודכנו.

 

דוגמא לעדכון נתוני המענק:

 

 

 

 

 

רישום פקודת יומן ממיינת

חוקרים פעילים רשאים לנצל את כספי הקק"מ המצטבר לטובת הוצאות במחקרים שהם מבצעים. כדי לממן את הוצאות המחקר מכספי הקק"מ, החוקר נדרש תחילה להעביר את הסכום הרצוי מהקק"מ ה"רגיל" שלו (מענק קק"מ פעילים מצטבר) לקק"מ ייעודי למחקר (מענק קק"מ פעילים למחקר).

ההעברה ניתנת לחוקר כל 5 שנים ומוגבלת בסכום שנקבע ע"י תקנות האוניברסיטה ומחושב ע"י החשבות באופן ידני מחוץ למערכת. ההעברה ניתנת לניצול החוקר לתקופה של 5 שנים וביצוע ההעברה באחריות החשבות בכפוף לאישור ולבקשת החוקר בלבד.

כסף שהועבר לקק"מ מחקרי ולא נוצל לא עומד לרשות החוקר אלא חוזר לאוניברסיטה.

 

ההעברה תתבצע ע"י פקודת יומן ממיינת בתוך אותו חשבון GL בין המענקים השונים.

פקודת היומן מתבצעת בטרנזקציה YGM_TRANS_GRANTS שמזינים בה ת"ז וסכום להעברה והטרנזקציה מייצרת פקודת יומן אוטומטית דרך חשבון חו"ז  2613000 (הפרשה לקק"מ פעילים).

הזנת סכום שלילי מייצרת פקודה הפוכה ("סטורנו" או תיקון/עדכון הסכום).

 

למיון הסכום ורישום פקודת יומן כנס לטרנזקציה YGM_TRANS_GRANTS

יתקבל המסך הבא:

התייחס לשדות הבאים:

לאחר הזנת נתונים הרלוונטיים למענק לחץ F8  או על לחצן "בצע" .

המסמך נרשם בהצלחה והסכום הועבר מקק"מ מצטבר לקק"מ מחקרי.

שים לב הסכום המועבר הוא דולרי.

דוגמא לפקודת היומן בספרים:

 

רישום פקודות יומן בספרים

 

על מנת לבצע רישומים לטובת המענק כנגד סיווגים ממומנים שהוגדרו בלשונית "מימדים"

יש לנקוט בפעולות הבאות:

כנס לטרנזקציה FB60 (הזנת חשבונית ספק)

יתקבל המסך הבא:

התייחס לשדות הבאים:

דוגמא להזנת נתונים:

לאחר הזנת הנתונים, לחץ על לחצן "שמור"  שבסרגל הכלים.

תתקבל הודעת המערכת הבאה

       פקודה נרשמה בהצלחה בספרים.

 

תקצוב

 

התקצוב בקק"מ  מתבצע רק בקק"מ גמלאים.

כללי:

 • הזכאות במענקים מסוג 40+41 (קק"מ פעילים) לא נובע מהזנת תקציב אלא מביצוע שלילי (זיכוי שכר בעת רישום פקודת השכר) שיוצר יתרה תקציבית.
 • הזכאות במענקים מסוג 42+43 (קק"מ פנסיונרים) מבוססת על תקצוב יזום כאשר קק"מ גמלאים חדש (סוג 42) הינו שנתי. דהיינו, המענק מחולק לתקופות תקציב חופפות לשנים האקדמיות ולכן כל שנה הזכאות של קק"מ גמלאים חדש תתאפס ויש לגלגל את היתרות במידה והחוקר יגיש בקשה חדשה כדי לאפשר לו את המשך ניצול היתרה.

בשלב זה לחשבות קיימת היכולת לתקצב קק"מ פנסיונרים באופן ידני בלבד. התקצוב השנתי כולל בתוכו גם תקצוב של שנת התקצוב וגם תקצוב בגין עד שנה אחורה רטרואקטיבית על פי טבלאות תקצוב וכן גלגול יתרות משנים קודמות. תהליך זה באחריות החשבות ובכפוף לקבלת הצהרה מהחוקר.

על החוקר להגיש את ההצהרה עד ה- 30.9 לכל המאוחר על מנת לקבל את התקצוב המגיע לו על פי התקנות. במידה ולא הגיש החוקר את ההצהרה עד התאריך המצוין, המערכת תחסום כל רישום לטובת המענק.

 

ישנם ארבע סוגי תהליכי תקצוב עיקריים:  

 • הזנת תקציב –Enter - הכנסת תקציב מקורי לישות.
 • העברה תקציבית – Transfer - מסמך מאוזן המכיל "מוסר ו"מקבל" של תקציב.
 • הוספה תקציבית – Supplement -  הזנת סכום שיגדיל את התקציב שהוזן בעבר.
 • גריעה תקציבית – Return - הקטנת הסכום שהוזן כתקציב בעבר.

 

יצירת מסמך תקציב לראשונה

 

יצירת מסמך תקציב מהווה שלב ראשון בתהליך התקצוב.

במהלך הדוגמאות הבאות נתקצב מענק מסוג 43 – קק"מ פנסיונרים חדש.

 ליצירת מסמך תקציב כנס לטרנזקציה GM_CREATE_BUDGET

ניתן להיכנס למסך דרך תפריט הניווט בצידו הימני של המסך הראשי במערכת.

חשבונאות ß ניהול סקטור ציבורי ß ניהול מענקים ß תקצוב ß מסמכי הזנה ß יצירת מסמך תקציב

GM_CREATE_BUDGET)).

יתקבל המסמך הבא:

 

תהליך הזנת התקציב למענק מבוסס על מסך ייעודי (מצורף למעלה) שתכליתו ליצור תקציב באמצעות שמירת מסמכי תקציב. מסמכי התקציב מורכבים מכותרת שכוללת נתונים משותפים לכלל המסמך ושורות שנבנות באופן אוטומטי בהתאם למענק הנבחר ומשאירות את סכום התקציב למילוי ע"י המשתמש.

התייחס לשדות הבאים:

 

לאחר בחירת הנתונים המבוקשים, הקש Enter או לחץ על  שבסרגל הכלים.

בתחתית המסך יפתחו תקופת התקציב אותה "חתכנו לפרוסות" והסיווגים הממומנים

שהגדרנו בשלב פתיחת המענק בלשונית "ממדים" ובלשונית "תקציב".

יתקבל המסך הבא:

הזן בשדה סכום את הסכום לתקצוב ברמת תקצוב הנמוכה ביותר, ברמת הסיווג הממומן.

התקצוב מתבצע מרמת התקצוב הנמוכה ביותר, הסיווג הממומן, ועד לרמה הגבוהה ביותר, המענק. 

ניתן להזין סכומי תקצוב שונים בגין כל סיווג ממומן בהתאם לתקופות התקצוב השונות.

יתקבל המסך הבא:

 

 

לחץ על לחצן "שמור"  תתקבל הודעת המערכת הבאה:

טעינת התקציב נשמרה במערכת.

בלחצן "המסמכים הממתינים שלי" לחץ על החץ הקטן השחור בצד שמאל למטה.

ובחר באפשרות "מסנן ממדים" (מצ"ב צילום מסך).

יפתח החלון הבא:

 

 

 

 

בחלון זה ניתן לראות את פרוסות הזמן שהגדרנו בלשונית "תקציב" (בדוגמא שלפנינו יש רק פרוסה אחת)

וכן את כל הסיווגים הממומנים השייכים לאותו מענק. במקרים בהם יש סיווגים ממומנים רבים ופרוסות זמן רבות, קשה להקליד סכום אחר סכום לכל סיווג מממומן (כפי שהצגנו בדוגמה קודם לכן), על כן, כדאי ומומלץ להשתמש באפשרות זו  שנותנת יותר נוחות, סדר וארגון ומקטינה את הסיכוי לטעויות.

דוגמא להזנת נתונים:

 

צפייה במסמך תקציב

 

צפייה במסמכי תקציב אפשרית לאחר שטענו את מסמכי התקציב למענק.

כנס לטרנזקציה GM_DISPLAY_BUDGET

ניתן להיכנס למסך דרך תפריט הניווט בצידו הימני של המסך הראשי במערכת.

חשבונאות ß ניהול סקטור ציבורי ß ניהול מענקים ß תקצוב ß מסמכי הזנה ß הצגת מסמך תקציב

GM_DISPLAY_BUDGET)).

 

 עמוד על שדה "מספר מסמך" ולחץ על לחצן "חיפוש"

יתקבל המסמך הבא:

 

עמוד על שדה "מספר מסמך" ולחץ על לחצן "חיפוש"

יפתח המסך הבא:

 

הקלד את מספר המענק שברצונך להציג.

עמוד על שדה "מספר מסמך" - הקש Enter או לחץ על  שבסרגל הכלים.

בחר את מספר המסמך שברצונך להציג.

מסמך התקציב שבחרת יוצג על המסך.

 

יתקבל המסך הבא:

שינוי מסמך תקציב

 

שינוי תקציב מתבצע על ידי יצירת מסמך נגדי המכיל את השינוי.

ככלל, לא ניתן לעדכן את השדות המצויים במסמך קיים, אלא ליצור מסמך חדש נגדי לו. (תנועה נגדית לאיפוס המסמך).

פעולה זו למעשה נקראת במערכת "סטורנו".

לשינוי מסמך תקציב כנס לטרנזקציה GM_MODIFY_BUDGET

ניתן להיכנס למסך דרך תפריט הניווט בצידו הימני של המסך הראשי במערכת.

חשבונאות ß ניהול סקטור ציבורי ß ניהול מענקים ß תקצוב ß מסמכי הזנה ß שינויי מסמך  מסמך תקציב

GM_MODIFY_BUDGET)).

יתקבל המסך הבא:

 

הקלד את  מספר מסמך התקציב המבוקש לשינוי בשדה מספר מסמך או היעזר בלחצן "חפש"  למציאת המענק המבוקש בדיוק כפי שהוסבר בסעיף 12.2.

הקש Enter או לחץ על  שבסרגל הכלים.

 

יתקבל המסך הבא:

 

במסך זה ניתן לבצע שינוי לסטטוס התקציב לחץ על "בטל" שבסרגל הכלים על מנת לשנות את סטטוס התקציב שנרשם.

(שים לב שלפני השינוי המיועד סטטוס המסמך מוגדר כ"נרשם").

יתקבל המסמך הבא:

 

שים לב כי סטטוס המסמך השתנה לסטטוס "התחלתי".

וכן, סטטוס סטורנו השתנה לסטטוס "ביטול"

כמו כן, ניתן לראות כי הנתונים התהפכו בהתאם לפעולת הסטורנו.

לחץ על לחצן "שמור"

תתקבל הודעת המערכת הבאה:

 

פעולת ביטול המסמך ("סטורנו") בוצעה בהצלחה.

העברה תקציבית במסמך תקציב (גלגול יתרות)

 

העברה תקציבית הינה פעולה של גלגול יתרות מתקופה לתקופה ורלוונטית רק לסוג מענק 42 (קק"מ גמלאים חדש). העברה תקציבית הינה פעולה יזומה ומתבצעת ידנית.

העברה תקציבית מתאפשרת רק בין סיווגים ממומנים באותו מענק מתקופת תקציב אחת לתקופת תקציב עוקבת.

לא ניתן לבצע העברה תקציבית ממענק למענק.

 

ההעברה התקציבית תבוצע על ידי גריעה מסיווג ממומן אחד בתקופת זמן אחת והוספת אותו סכום לסיווג ממומן אחר המשויכים לאותו מענק לתקופת זמן אחרת.

תהליך ההעברה התקציבית מתבצע בטרנזקציית היצירה -  GM_CREATE_BUDGET

 

ליצירת מסמך תקציב כנס לטרנזקציה GM_CREATE_BUDGET

ניתן להיכנס למסך דרך תפריט הניווט בצידו הימני של המסך הראשי במערכת.

חשבונאות ß ניהול סקטור ציבורי ß ניהול מענקים ß תקצוב ß מסמכי הזנה ß יצירת מסמך תקציב

GM_CREATE_BUDGET)).

יתקבל המסך הבא:

 

 

התייחס לשדות הבאים:

 • עיבוד: בחר מהרשימה את אפשרות "העברה".
 • מענק: הקלד את המענק ברצונך לבצע בו את השינוי המבוקש.
 • סוג מסמך: היעזר בחיפוש ובחר בסוג מסמך B1.
 • גרסת תקציב: היעזר בחיפוש ובחר באפשרות "תכנון/בפועל".
 •  

בעמודת סכום הזן את הסכום שיש לגרוע מסיווג ממומן אחד בתקופת זמן שהסתיימה.

בעמודת סכום הזן את הסכום שיש להעביר לאותו סיווג ממומן תקופת זמן עוקבת.

לחץ על לחצן "שמור"

תתקבל הודעת המערכת הבאה (ראה דוגמא):

פעולת ההעברה תקציבית הושלמה ונוצר מספר מסמך.

הפקת דוחות תקצוב סטנדרטי

 

תקציב לעומת התחייבות/נתוני בפועל (S_ALN_01000003)

לצפייה בדו"ח התקציב כנס לטרנזקציה S_ALN_01000003

ניתן להיכנס למסך דרך תפריט הניווט בצידו הימני של המסך הראשי במערכת.

חשבונאות ß ניהול סקטור ציבורי ß ניהול מענקים ß מערכת מידע  ßקשור-תקציב ß תקציב לעומת התחייבות/פרטי שורה בפועל ((S_ALN_01000003

יתקבל המסך הבא:

 

 

 

ניתן לשלוף את נתוני הדו"ח על פי החתכים הבאים: מענק קק"מ בודד, רשימה, תבנית או טווח, לפי סיווג ממומן, תוכנית ממומנת וכו'

נאכלס את הנתונים הרלוונטיים שברצוננו לשלוף את הדוח.

לחץ על  להפקת הדו"ח.

יתקבל המסך הבא:

 

 

בדו"ח ניתן לראות עבור כל מענק את פירוט התקציב אל מול ההוצאות בפועל.

עמודת סכום תקציב - הזנת תקציב.

עמודת חשבונית - כוללת רישומי חשבוניות, פקודת יומן וכו'.

עמודת תקציב חשבונית - סכום תקציב מצטבר בניכוי החשבונית.

עמודת פריטים פתוחים - כוללת סעיפי דרישות, שריונים ידניים והזמנות.

סכום זמין - סכום שנותר לניצול תקציב.

 

 דו"ח בקרה תקציבית

 

 

דו"ח נוסף שמאפשר שליפה לפי נתוני תקציב למול נתוני בפועל  ויתרה זמינה לניצול עתידי ברזולוציה הכי גבוהה שיש.

לצפייה בדו"ח התקציב כנס לטרנזקציה GMAVCOVRW

ניתן להיכנס למסך דרך תפריט הניווט בצידו הימני של המסך הראשי במערכת.

חשבונאות  ניהול סקטור ציבורי  ניהול מענקים  תקצוב  כלים  בקרת זמינות  ((GMAVCOVRW. בפעולה זו יתקבל המסך הבא:

 

 

ניתן לשלוף את נתוני הדו"ח על פי החתכים הבאים: מענק קק"מ בודד, רשימה, תבנית או טווח, לפי סיווג ממומן, תוכנית ממומנת וכו'

הקלד את הנתונים שברצונך לשלוף.

לחץ על  להפקת הדו"ח.

 

יתקבל המסך הבא:

 

 

 

הפקת דוחות מענקים

 

ניהול מענקים - הצגת שורה (S_PLN_16000269)

דו"ח מפורט הכולל את כל הרישומים שנוצרו למענק: פקודות יומן, דרישות רכש, הזנות תקציב וכו'.

ניתן לראות את הסכום הכולל העומד לרות המענק.

 

לצפייה בדו"ח התקציב כנס לטרנזקציה S_PLN_16000269

ניתן להיכנס למסך דרך תפריט הניווט בצידו הימני של המסך הראשי במערכת.

חשבונאות ß ניהול סקטור ציבורי ß ניהול מענקים ß מערכת ניהול מענקים-הצגת שורה ((S_PLN_16000269

יתקבל המסך הבא:

 

 

דו"ח זה מאפשר לשלוף נתוני מענקים על פי חתך של אובייקטי המענק, תאריך רישום או סימוכין.

 1. הזן את נתוני השליפה הרצויים
 2. לחץ על להפקת הדו"ח.

 

יתקבל המסך הבא:

 

צירוף מסמכים למענק

בעת הצורך ביכולתך לצרף מסמך או אסמכתא נדרשת למענק.

 

1. לחץ על לחצן "שירותים עבור אובייקט"

2. בחר בערךOpentext  - מסמכים

3. לחץ על לחצן הוסף מסמך  .  בלחיצה זו יפתח חלון 'הוספת מסמך'

4. לחץ על לחצן לצורך ייבוא המסמך

5. בחר את סוג המסמך המצורף

6. לחץ על לחצן OK

1