מהלך תקורות, שיערוך וקליטת תקציבי מחקר

ביצוע מהלך תקורות YFMCO_OVERH

טבלת חשבונות איזון

איזון פעילות שנתי

שיערוך פעילות רב שנתית

טעינת תקציב מרכזי מחקר

 

 

מהלך תקורות, שיערוך וקליטת תקציבי מחקר

 

טבלאות למהלך תקורות

בפרק זה יתוארו הטבלאות הנדרשות להפעלת המהלך. בפרק 7 יתואר תהליך הרצת מהלך התקורות.

טבלת סוגי תקורה

הרץ טרנזקציה מהתפריט.  בלחיצה זו יתקבל המסך הבא:

טרנזקציה

 

התייחס לשדות הבאים:

טבלה 1

גלול באמצעות הגלגלת את המסך שמאלה עד להגעה אל החלון הבא:

מסך

התייחס לשדות הבאים:

טבלה 2

טבלה 3

 

הרשאות לעידכון ושינוי בטבלה תהיינה בידי הגורם המוסמך לכך באוניברסיטה.

אחזקת סוגי תקורות למרכזי עלות  - YFMCO_CC_OVR

בטרנזקציה זו מתחזקים אחוזי תקורה מוקטנים למרכזי עלות, לפי סוגי תקורה.

ניתן להזין גם אחוז אפס (פטור מלא).

מסך

טבלה 4

שינוי פרמטרים במסך זה יהיה בידי הגורמים המוסמכים לכך באוניברסיטה.

טבלת קשר בין סוג תקורה לסוג מענק - ב

טבלת זו נועדה לקבוע עבור כל סוג תקורה את סוגי המענקים עליהם תחושב התקורה.

הטבלה רלוונטית רק לסוגי תקורות על בסיס חשבון (בתחום 08 – 17).

בסוגי תקורות של קשרי חוץ ויחידת הקרונות (תחום 30 – 60) סוגי התקורה רלוונטיים לכל סוגי המענקים, אבל בהתאם להזמנה הפנימית שהוזנה בתנועה.

מצ"ב טבלת ערכים מלאה.

טבלה 5

 

טבלה 6

שינוי פרמטרים במסך זה יהיה בידי הגוף האחראי לכך באוניברסיטה.

שינוי פרמטרים בטבלאות

כפי שצויין טבלאות הקשר בין סוג התקורה לבין מענק / מרכז עלות יהיו פתוחים להזנה רק לבעלי התפקידים המורשים לכך באוניברסיטה.

להלן תיאור קצר של האופן בו ניתן להוסיף הזנה למי שמורשה לכך.

YFMCO_OVR_GR_TYP

הוספת ערכים לטבלה

בלחיצה זו יתקבל מסך בו השדות נעולים לעריכה:

מסך

לחץ על לחצן  חדשות  . בלחיצה זו יפתח המסך הבא (בו כעת שדות שניתנים להזנה):

חדשות

בשדות הניתנים לעריכה הזן את סוג התקורה ואת סוג המענק ולחץ על לחצן שמירה. כפתור שמירה

חלק מהשדות הם שדות להזנה ישירה – בדוגמה זו עמודת "סוג תקורה" –   ובחלק מהשדות  ניתן להיעזר בלחצן  חיפוש – בדוגמה זו עמודת "סוג מענק" – ולבחור את הערך המתאים מתוך רשימה שתפתח.

מחיקת ערכים מהטבלה

לחץ על לחצן  'שנה / הצג'.

מסך

עמוד על השורה אותה תרצה למחוק, סמן אותה ולחץ על לחצן כפתור מחיקה מחיקה.

מסך

בפעולה זו תוצג ההודעה הבאה בתחתית המסך מצד ימין: הזנות

לחץ על לחצן  לשמירה כפתור שמירה.

ביצוע מהלך תקורות YFMCO_OVERH

מהלך הרצת התקורות מורץ על מרכזי עלות או מענקים בהתאם לסוגי התקורה.

המהלך מחשב ורושם תקורות בהתאם לכללים שנקבעו ולפרמטרים בטבלת סוגי תקורות.

על יתרות – תקורה רגילה, תקציב רגיל ומחקרים – מורץ כל חודש.

על תנועות – קשרי חוץ , יחידת הקרנות (קוד חברה 2000) מורץ כל לילה.

בחר את הטרנזקציה YFMCO_OVERH.

בבחירה זו תקבל המסך הבא:

מהלך תקורות

במסך זה התייחס לשדות הבאים:

טבלה 8

בדוגמה זו נבחרה הרצה לפי יתרות: הרץ את המהלך, תתקבל הודעה הבאה:

הודעה

 

להמשך לחץ על לחצן  כפתור אישור בלחיצה זו יתקבל המסך הבא:

מסך

מסך זה כולל 3 לשוניות –

Grants - פירוט התקורות ממענקים.

Cost Center - פירוט התקורות ממרכזי עלות.

Movement - פירוט התקורות מתנועות, במקרה זה לא רלוונטי כיוון שבחרנו תקורות לפי יתרה ולא לפי תנועות.

 

בדוגמה זו הורץ מהלך התקורות על מרכז עלות. בחר בלשונית cost center .

הערה – כיוון שנבחרה תצוגת "דוח מקוצר" יוצגו רק הנתונים המשתתפים בהרצת  התקורות.

טבלה 8

 

לאחר בדיקת הנתונים חזור למסך הפתיחה והסר את הסמן של הרצת מבחן והרץ את המהלך בהרצה אמיתית בפעולה זו תתקבל ההודעה:

הודעה

בדו"ח  S_ALR_87013620 ניתן  לראות את רישום התקורה:

תקורה

טבלת חשבונות איזון

איזון

שינוי פרמטרים במסך זה יהיה בידי הגוף האחראי לכך באוניברסיטה.

 

במסך זה מוצגים פרמטרים הן עבור תהליך האיזון והן עבור תהליך השיערוך.

מומלץ לשמור מערך נפרד לכל אחד מסוגי הפעולות.

להנחיות לבניית ושמירת מערך – אנא ראה חוברת ניווט ב SAP.

איזון פעילות שנתי

עבור פעילויות רב שנתיות המנוהלות כמענקים (כגון תרומות מיועדות) נדרש מהלך איזון שנתי שמתאים את סכום ההכנסה השנתית ברמת המענק לסכום ההוצאה של המענק.
בחר בטרנזקציה YFMCO_IZUN_ACC. בבחירה זו יתקבל המסך הבא:

איזון

טבלה 9

יתקבל המסך הבא:

מסך

טבלה 10

טבלה 11

 

לאחר בדיקת הנתונים , יש לחזור למסך הפתיחה ולהסיר את הסימון של הרצת מבחן ולהריץ את המהלך.

תרשמנה הפקודות הבאות:

הזנת נתונים

דוגמא למהלך איזון:

דוגמה

המהלך הורץ על פי התסריט הבא:

טבלה 12

בהרצת אמת המסמכים הפיננסים הבא ייווצרו (פקודות יומן):

פקודות יומן

 

בלחיצה כפולה על השורה הראשונה יפתח המסמך הבא:

מסמך

בלחיצה כפולה על השורה השנייה יפתח המסמך הבא:

מסמך

בנוסף, ניתן לראות בדוח ביצוע מול תקציב של מענקים כי הפעולות אכן נרשמו (זכות וחובה בהתאם):

תקציב

 

שיערוך פעילות רב שנתית

הזן טרנזקציה לקבלת מסך הפרמטרים. בפעולה זו יתקבל מסך:

פעילות

 

 

שים לב שבמסך זה מבצעים הן את מהלך השיערוך ואת את מהלך האיזון. לצורך פרק זה בחר בשיערוך.

רישום השערוך יבוצע על חשבון מימון במענק (עם תחום עסקי של המענק) כנגד הוצאות שיערוך/מימון במרכז עלות כללי (עם תחום עסקי לא מוגבל). שים לב, השערוך יהיה שקלי בלבד ולא דולרי.

טבלה 13

 

דו"ח יופק בהרצת מבחן ובהרצת ייצור. לפרטי השדות בדו"ח ראה פרק מהלך איזון.

לאחר הרצת אמת ייווצר המסמכים הפיננסים הבאים:

פעילות

 

סכום השיערוך ירשם:   ח – למענק                    ז – מרכז עלות כללי

להלן פירוט המסמכים:

מסמך

מסמך

 

ניתן לראות כי סכום השיערוך נרשם לחשבון מימון 7030005:

ח – למענק 5008186 (שורה 1).

ז – מרכז עלות כללי FI405001 (שורה 2).

טעינת תקציב מרכזי מחקר

התכנית טוענת תקציב מקובץ אקסל למענקי הבן של קבוצות מחקר.

התכנית בודקת שהתקציב שנטען למענקי הבן אינו חורג מתקציב ההכנסה/ההכנסה בפועל (הנמוך מהשניים) במענק האב.

הפעל טרנזקציה זו לטעינת תקציב מרכזי מחקר. בהפעלה זו יתקבל המסך הבא:

תקציב

 

יש לטעון את קובץ האקסל במבנה הבא:

טבלה 15

בלחיצה על לחצן כפתור שעון תתקבל הודעה הבאה:

הודעה

לחץ על לחצן כפתור אישור להמשך. בלחיצה זו יתקבל המסך הבא:

מסך

חזור למסך הפתיחה והסר את הסימון V בשדה "הרצת מבחן". בלחיצה זו תתקבל ההודעה הבאה:

הודעה

 

לאחר פעולת הקליטה מומלץ לצפות בדוח ולוודא את הקליטה.

FMRP_RW_BUDGET - Budget Overview

 

קובץ PDF להורדה

מהלך תקורות שיערוך וקליטת תקציבי מחקר