3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

ספריות

גישה למאגרי מידע

כל עובדי האוניברסיטה, אורחי האוניברסיטה ותלמידיה הפעילים זכאים לגישה חופשית למאגרי המידע האקדמיים מהקמפוס ומהבית.

גישה מהבית 

ניתן להתחבר למאגרי המידע בשתי דרכים:

 OpenAthens  - גישה למאגרי המידע ללא צורך  ב VPN , הזדהות באמצעות כתובת מייל אוניברסיטאית או קוד חד פעמי.