3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

אפשרות שמירת קבצים במחשבים ציבוריים

 

במהלך העבודה יש לבצע שמירה תדירה רצוי במספר מקומות כגיבוי.

 

שלמות המידע אשר ברשותכם, תלוי בכך.  מכיוון שלעתים מתרחשות תקלות, יש להקפיד לשמור, בתדירות גבוהה. 

 מחשבי האוניברסיטה מוגנים מפני שינויים. לכן, לעולם, אין לשמור על כונן C:  או על 'שולחן העבודה' (DESKTOP).המערכת מאפשרת כביכול שמירה זמנית על כונן C:, אבל אחרי ביצוע איתחול למחשב הקבצים ימחקו!! אין אחריות על חומר שישמר במחשבים !

במהלך העבודה מומלץ לשמור על כונן E. עם סיום העבודה יש להעביר את הקבצים לכונן אישי - כונן K.  

האפשרות המומלצת: כונן אישי - כונן K    

הסיסמה למחשבים הציבוריים מקנה גישה לכונן אישי על גבי רשת האוניברסיטה (כונן K). הגישה אל הכונן תתאפשר, לאחר תהליך ה- Login. לפתיחה, ניתן להקליק בצד שמאל למטה  על גבי שולחן העבודה על צלמית התיקייה.  בתפריטי התוכנות, תוכלו לזהות את כונן :k  על-פי שם המשתמש האישי, אשר יופיע לצידו.

חשוב לזכור, כי כונן K מוגבל בשטח הזכרון שלו (לסטודנטים  500MB ולסגל אקדמי ומנהלי 5GB). לכן, אנא השתמשו בו רק לשמירת קבצים, הנחוצים ללימודים.

כונן קשיח - כונן E

כונן זה שייך למחשב ספציפי, עליו החלטתם לעבוד. על כונן E ניתן לשמור קבצים גדולים במיוחד, אך לא ניתן לגשת אליו מכל מחשב אחר. קבצים, הנשמרים בכונן E אינם מוגנים ויכולים להימחק ע"י משתמש, הבא אחריכם. אולם הם אינם נמחקים אוטומטית.

 

הערה: אין לשמור קבצים בכונן :C קבצים אלה ימחקו עם ניתוק המשתמש או כיבוי המחשב עקב תקלה.

 

שאלות נוספות