3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

הרצת תשלום לספק

תשלום בצ'ק בודד F-58

מקדמות לספקים

תשלום חלקי F-59

הצגת מידע וטיפול בהמחאות

עיקולים ATL/FOREC=/

 

 

ריצת תשלומים F110

 • מהלך התשלום הוא מהלך המעבד תנועות פתוחות לספקים ובונה מהם תוכנית תשלומים.
 • תוצאות המהלך הם מסמכי תשלום חשבונאיים ופלטים שונים. (לדוגמא: קובץ למס"ב, שיקים, מכתב העברה בנקאית לבנק).
 • כל ריצת תשלום היא בעלת זיהוי חד ערכי במערכת:
  • בשדה תאריך הרצה – הזן את תאריך בו מבוצעת הריצה, תאריך זה הוא תאריך הרישום של התשלום.
  • בשדה זיהוי – יש להזין את הערכים על פי הלוגיקה הבה:
   • תחילה ראשי התיבות של מזין הריצה – לדוגמא אברהם לוי יירשם כ- AL
   • לאחר מכן יש להזין את שיטת התשלום שתפעל בריצה לדוגמא אם מדובר ב העברה בנקאית יש להזין T
   • הפרמטר האחרון הינו מס' הריצה. אם זו הריצה הראשונה 01
    הכל ביחד ייראה בשדה הזיהוי: ALT01

מהלך התשלומים כולל מספר שלבים כמפורט בפרק זה על פי התרשים הבא:

מהלך התשלומים

הזנת פרמטרים

תנועות תשלום

התייחס לשדות הבאים:

שדות

המפתח למהלך התשלום הנו, תאריך הרצת תשלום וקוד זיהוי המוזנים ידנית.

במידה ומריצים מספר תשלומים באותו היום, על כל אחד מהם לקבל קוד זיהוי שונה.
מפתח זה הינו מפתח ייחודי שילווה את המשך התהליך.

בלשונית סטאטוס מופיע סטאטוס ריצת התשלום.
בשלב זה עדיין לא הוזנו פרמטרים.
עבור ללשונית פרמטר, יתקבל מסך: תנועות תשלום אוטומטי: פרמטר

פרמטר

התייחס לשדות הבאים:

שדות

שדות

עבור ללשונית בחירה חופשית,
יתקבל מסך: תנועות תשלום אוטומטי: בחירה חופשית.

בחירה חופשית

בלשונית זו ניתן להגדיר פרמטרים נוספים לחיתוך לפי מסמכי התשלום או לפי רשומות אב ספק.
לדוגמא: ניתן להגדיר שריצת התשלומים  תשלם רק לספק מסוים

הערה: השימוש בלשונית "בחירה חופשית" ייעשה בזהירות. יתכן ונעוות את ההצעה ויושמטו מסמכים שלא לצורך.

עבור ללשונית יומן נוסף,
יתקבל מסך: תנועות תשלום אוטומטי: יומן נוסף

יומן נוסף

התייחס לשדות הבאים:

שדות

 

עבור ללשונית תדפיס/אמצעי תשלום,
יתקבל מסך: תנועות תשלום אוטומטי: תדפיס והעברה ממוחשבת

יש לבחור את ווריאנט הרלוונטי לפי שיטת תשלום ובנק ממנו משלמים.

תדפיס

שמור את הפרמטרים

פרמטר

סטאטוס השתנה והוא כעת- "פרמטרים הוזנו".

פרמטר

מחיקת פרמטרים

ניתן לבצע מחיקה של הפרמטרים כל עוד לא בוצע שום שלב מלבד הזנת פרמטרים.
כלומר, ניתן לבצע מחיקה רק במידה ולשונית סטאטוס נמצאת בסטאטוס "פרמטרים הוזנו"
כפי שמוצג בתצלום הבא:
על מנת לבצע מחיקה של פרמטרים, בצע את הפעולות הבאות:

פרמטר

פרמטר

בלשונית סטאטוס השתנה סטאטוס ההצעה:

תשלום

הצעת תשלום

בשלב הצעת התשלום תיצור המערכת הצעה על פי הפרמטרים שהוזנו בשלב הפרמטרים.
בשלב זה מתקבלת תמונת מצב של הצעת התשלום שנוצרה כולל פריטים שיכנסו להצעה ופריטים שמוגדרים כחריגים ואינם כלולים בהצעה.

בשלב זה טרם נרשמו פקודות יומן וניתן לבצע עריכה ומחיקה של ההצעה.

על מנת לבצע הצעת תשלום, בצע את הפעולות הבאות:

 

הצעה

 

בחר את ההצעה המתאימה על פי תאריך הרצה + זיהוי ולחץ על ENTER להצגת סטאטוס ההצעה.
סטאטוס ההצעה בשלב זה צריך להיות "פרמטרים הוזנו".

על מנת לבצע הצעת תשלום לחץ על לחצן הצעה

יתקבל החלון הבא:

לוח זמנים

התייחס לשדות הבאים:

שדות

לחץ על כפתור אישור לאישור או הקש  Enter במקלדת.

סטאטוס ההצעה יתעדכן ל- "הצעה רצה":

הצעה רצה

לחץ על לחצן סטאטוס או הקש Enter על מנת לרענן את ההצעה עד שסטאטוס ההצעה יהיה:
"הצעת תשלום נוצרה".
ההצעה נוצרה וכעת ניתן להציג אותה, להדפיס רשימה ולערוך את ההצעה.
סרגל הכלים הדינאמי יתעדכן גם הוא וכעת יוצגו בו הלחצנים הבאים:

סטאטוס

בפרקים הבאים יוסבר כיצד להציג ולערוך את הצעת התשלום.

הצגת הצעת תשלום

על מנת להציג הצעת תשלום, בצע את הפעולות הבאות:

ודא כי הנך נמצא במסך הכניסה: תנועות תשלום אוטומטי: סטאטוס בלשונית "סטאטוס".

לחץ על לחצן הצגת הצעה

הצעת תשלום

יתקבל מסך: הצגת הצעת תשלום: תשלומים
במסך זה ניתן לראות את כל הספקים הנכללים בהצעה. (שורת ריכוז לכל ספק)
שורות המסומנות בסימון לחצן - שורות חריגות שהגיע מועד פירעונן אך מסיבה כלשהיא אינן נכללות בהצעת התשלום.
שורות המסומנות בסימון לחצן - שורות תקינות הנכללות בהצעה.

לחיצה כפולה על שורה תפתח מסך תנועות

מסך תנועות

לחיצה על יומן הצעות יומן הצעות ניתן לראות מה סיבה שהמסמך(תנועה) היא שגוייה

יומן עבודות

ביומן מופיעים כל שלבי הצעת התשלום עם פירוט לפי תאריך, שעה וסוג ההודעה.
ניתן לראות את מספרי המסמכים שנוצרו בעקבות התשלום.

לחץ על לחצן לחזרה למסך הכניסה: תנועות תשלום אוטומטי: סטאטוס.

שינוי הצעת תשלום

ניתן לבצע מספר שינויים בהצעת התשלום שנוצרה .השינויים מתייחסים לשורות הנכללות בהצעה.
ניתן לבצע שינויים כגון: שינוי בנק הבית המשלם, חסימת מסמכים לתשלום ועוד.

ודא כי הנך נמצא במסך הכניסה: תנועות תשלום אוטומטי: סטאטוס בלשונית "סטאטוס".

לחץ על לחצן עריכת הצעה 

יתקבל החלון הבא:

פקיד

ניתן לבחור לפי פקיד הנה"ח ספציפי

לחץ על 1  לאישור או הקש  Enter במקלדת.
יתקבל מסך: עריכת הצעת תשלום: תשלומים

 

הצעת תשלום

 

לביצוע שינוי הפריטים הנכללים בהצעה עבור ספק מסוים, לחץ לחיצה כפולה על השורה המבוקשת.
יתקבל מסך: הצגת הצעת תשלום : פריטים פתוחים

 

פריטים פתוחים

לשינוי פריט בהצעה, לחץ לחיצה כפולה על הפריט.
יתקבל החלון הבא:

פריט

ניתן לבצע חסימת תשלום

אפשר להקצות חשבון בנק שונה או להגדיר שיטת תשלום לטובת התשלום דרך הקצה

בצע שינוי במידת הצורך.

לחץ על 1  לאישור או הקש  Enter במקלדת.
השורה תסומן בכחול

השורה שעברה שינוי תהפוך לצבע כחול.

שורה

ניתן להשתמש בלחצן חסום הכל על מנת לחסום את כל הפריטים של הספק.

לחץ על  לחצן לחזרה למסך עריכת הצעת תשלום: תשלומים.

תשלומים

במסך הכניסה: תנועות תשלום אוטומטי: סטאטוס בלשונית "סטאטוס", השתנה סטאטוס ההצעה:

סטטוס

הדפסת רשימת הצעת תשלום

 

בשלב זה תתבצע בדיקת תקינות ההצעה על ידי מורשה החתימה.

על מנת להדפיס את רשימת הצעת התשלום בה מוצגים כל הספקים שנכללו בהצעה לצורך אישור מורשה חתימה בצע את הפעולות הבאות:
ודא כי הנך נמצא במסך הכניסה: תנועות תשלום אוטומטי: סטאטוס בלשונית "סטאטוס".

בחר בתפריט הבא: ערוך -->  הצעה  -->  רשימת הצעות...
יתקבל החלון הבא:

וריאנט

התייחס לשדות הבאים:

שדות

לחץ על 1 לאישור או הקש  Enter במקלדת.
יתקבל מסך: רשימת תשלום

רשימת תשלום

רשימת ההצעה מציגה את פרטי התנועות לתשלום בהצעה, עבור כל ספק.
לחץ על לחצן לחזרה ל מסך למסך הכניסה: תנועות תשלום אוטומטי: סטאטוס.

מחיקת הצעת תשלום

ניתן לבצע מחיקה של הצעת תשלום כל עוד לא בוצעה הרצת תשלום.
כלומר, ניתן לבצע מחיקה רק במידה ולשונית סטאטוס נמצאת בסטאטוס "הצעת תשלום נוצרה"  (או "הצעת תשלום נערכה") כפי שמוצג בתצלום הבא:

מחיקה

יכולות להיות מספר סיבות למחיקת הצעת תשלום, לדוגמא:

 • כאשר המשתמש רוצה ליצור הצעת תשלום חדשה במקום הצעת התשלום המקורית.
 • כאשר המשתמש מעוניין לעדכן פרטים במסמכי התשלום או ברשומות האב של הספק שישפיעו על הצעת התשלום, עדכון הפרטים יבוא לידי ביטוי רק לאחר הרצת הצעה חדשה לכן יש למחוק תחילה את ההצעה הנוכחית. (כגון הוספת שורות להצעה)
 • כאשר המשתמש מעוניין לעדכן פרמטרים בהצעת התשלום, עדכון פרמטרים אפשרי רק לאחר מחיקת ההצעה.

הערה 

מחיקת ההצעה אינה מוחקת את הפרמטרים שהוזנו.

על מנת לבצע מחיקה של הצעת תשלום, בצע את הפעולות הבאות:

ודא כי הנך נמצא במסך הכניסה: תנועות תשלום אוטומטי: סטאטוס בלשונית "סטאטוס".

מחיקה

לאישור המחיקה לחץ על אישור

תתקבל ההודעה הבאה: מחיקת נתונים

ההצעה בוטלה כעט ניתן לבצע את השינויים הנדרשים ולבצע מחדש את הצעת תשלום.
במסך הכניסה: תנועות תשלום אוטומטי: סטאטוס בלשונית "סטאטוס", השתנה סטאטוס ההצעה

סטטוס

הרצת תשלום

מהלך הרצת התשלום מתבצע על סמך הצעת תשלום שנוצרה במערכת. כתוצאה מהרצת התשלום המערכת מבצעת הפעולות הבאות:

 • רישום פקודות היומן הרלוונטיות עבור מסמכי התשלום תוך ביצוע התאמה אוטומטית.
 • הפקת קובץ מס"ב.

ביצוע הרצת התשלום מתבצע לאחר שלב בדיקת ההצעה וקבלת המסמכים החתומים על ידי מורשה החתימה הרלוונטיים.
תהליך זה יתבצע על ידי משתמשים המורשים לכך.

על מנת לבצע הרצת תשלום, בצע את הפעולות הבאות:

בחר בתפריט: חשבונאות -->  חשבונאות פיננסית --> ספקים -->  עיבוד תקופתי --> תשלומים (F110)
יתקבל מסך: תנועות תשלום אוטומטי: סטאטוס

סטטוס

 

בחר את ההצעה המתאימה על פי תאריך הרצה + זיהוי ולחץ על ENTER להצגת סטאטוס ההצעה.
סטאטוס ההצעה צריך להיות "הצעת תשלום נוצרה". או "הצעת תשלום נערכה".

על מנת לבצע הרצת תשלום לחץ על לחצן הפעלת תשלום

זימון תשלום

 

התייחס לשדות הבאים:

שדות

לחץ על 1 לאישור או הקש  Enter במקלדת.
סטאטוס ההצעה יתעדכן ל- "הרצת תשלום רצה כעת":

סטטוס

בשורת המצב התקבלה ההודעה: הודעה

 

לחץ על לחצן  סטטוס או הקש Enter על מנת לרענן את ההצעה עד שסטאטוס ההצעה יהיה:
"הרצת התשלום בוצעה"

הרצת תשלום

בשלב זה נרשמו פקודות היומן עבור מסמכי התשלום אך טרם בוצעה העברת הקובץ לבנק.
גם סרגל הכלים הדינאמי יתעדכן וכעת יוצגו בו הלחצנים הבאים:

לחצנים

בפרקים הבאים יוסבר כיצד להציג את הריצה  ולהדפיס רשימת תשלומים.

הערה

במידה ושכחת בעת ביצוע ההרצה לסמן את האפשרות אמצעי תשלום יש לבצע את הפעולות הבאות:

לחץ על לחצן תדפיס יתקבל החלון הבא:

חלון

סמן V בתיבת הסימון, להתחלה מיידית.

בשם המשימה, החלף את התו ? במספר כלשהו.
להמשך בהדפסת הפלטים לחץ על 
1או הקש  Enter במקלדת.

הצגת תשלומים

על מנת להציג את התשלומים שבוצעו בריצת התשלום, בצע את הפעולות הבאות:

ודא כי הנך נמצא במסך הכניסה: תנועות תשלום אוטומטי: סטאטוס בלשונית "סטאטוס".

בחר בתפריט ערוך --> תשלום --> הצג.

תשלום

יתקבל מסך: הצגת הרצת תשלום: תשלומים
תשלומים

במסך זה מפורטות כל התנועות ששולמו לספק בריצה זו .ניתן לראות את מספר המסמך שנוצר

אפשר לראות את הפקודה בטרנזקצייה FB03

הזנת נתונים

קובץ מס"ב

לצפייה בקובץ שנוצר בחר ב מערכת-->אמצעי תשלום --> ניהול DME

DME

יתקבל המסך הבא

סקירה

סמן את השורה ולחץ לחצן יתקבל המסך הבא

מסך

במסך זה ניתן לצפות בנתונים לגבי הקובץ: סכום, המשתמש שייצר את הקובץ וכו'

עבור ללשונית העברה יתקבל המסך הבא

מסך

במסך זה ניתן לראות את הנתיב שבו נוצר הקובץ

לחץ על הכפתור מסמכים יתקבל המסך הבא

מסמכים

במסמך זה ניתן לראות המסמכים החשבונאים שנוצרו בעקבות הריצה.

הדפסת רשימת תשלום

ניתן להדפיס את רשימת התשלומים ובה מוצגים הספקים שבוצע עבורם תשלום.

על מנת להדפיס את הרשימה, בצע את הפעולות הבאות:

ודא כי הנך נמצא במסך הכניסה: תנועות תשלום אוטומטי: סטאטוס בלשונית "סטאטוס".

בחר בתפריט הבא: ערוך  -->  תשלום  -->  רשימת תשלום
יתקבל החלון הבא:

ואריאנט

התייחס לשדות הבאים:

שדות

לחץ על 1לאישור או הקש  Enter במקלדת.
יתקבל מסך: רשימת תשלום

רשימת תשלום

לחץ על הדפסה להדפסת רשימת תשלום.

תשלום בצ'ק בודד F-58

ניתן לבצע תשלום בצ'ק בדיד שלא בריצת תשלומים בטרנזקציה F-58.

המימוש באוניברסיטה יהיה במקרים פרטניים ובאישור מיוחד.

אפשרויות התשלום הן :

 • תשלום כנגד חשבונית/חשבוניות פתוחות לתשלום עם התאמה.
 • תשלום שלא נגד החשבונית- להבדיל ממקדמה לספק ,שורת התשלום תופיע בכרטסת ספק בחובה ולא מותאמת והתשלום לא תופיע בדוח מקדמות פתוחות.

הזן טרנזקצייה F-58

חשבונאות --> חשבונאות פיננסית --> חשבונות זכאים --> הזנת מסמך --> תשלום --> F-58 – רישום + הדפסת טפסים

יתקבל מסך :נתוני כותרת (המסך לאחר הגדרת פרמטרים לא יופיע בכניסה הבא)

 

תדפיס

תתייחס לשדות הבאים:

שדות

לחץ על הזן תשלומים להמשך הזנת נתונים

תדפיס

שדות

הערה!
במידה והתשלום הוא כנגד חשבונית פתוחה  ויש ניכוי מס במקור -יש להזין סכום נטו בניכוי נכמ''ק

הערה!

 • במידה ובחרת הפקת צ'ק שלא נגד חשבונית (מסומן "תשלום על חשבון") לאחר הזנת נתונים לחץ שמירה להדפסת צ'ק ורישום תשלום.
 • במידה והתשלום הוא כנגד חשבונית פתוחה לחץ על עיבוד שורות פתוחות

יפתח מסך הדומה למסך התאמות.

תשלום

הקלק פעמיים על שורה רצויה, ודא ששדה אינו מוקצה הוא 0.

לחץ שמירה לרישום  תשלום והדפסת צ'ק. תתקבל הודעה הבאה שכולל מספר מסמך שנרשם.

הודעה

תופיע הודעה הודעה

מקדמות לספקים

תהליך המקדמות לספקים (ללא חשבונית) מורכב ממספר שלבים:

 • בקשת תשלום מקדמה – בקשה לתשלום מקדמה נרשמת כמסמך חד צידי (תנועה מיוחדת אינפורמטיבית) עד לתשלום בפועל, אז תירשם פקודת יומן מלאה ויותאם המסמך החד צידי
 • תשלום המקדמה -  תשלום המקדמה יבוצע בריצת תשלומים רגילה.
 • רישום החשבונית מהספק. (חשבונית פיננסית או חשבונית לוגיסטית). המערכת תתריע בזמן רישום החשבונית על קיום מקדמה ששולמה לספק
 • קיזוז המקדמה מהחשבונית לתשלום  -  במידה והמקדמה קשורה לחשבונית זו יש לקזז ידנית את סכום המקדמה (או חלקו) מהחוב שנוצר בגין החשבונית שנרשמה.
  הקיזוז בפועל יבוצע לפני הרצת התשלום או בעת ביצוע התשלום בגין החשבונית ע"פ הצורך. הקיזוז תביא לכך שבריצת התשלומים ישולם רק ההפרש (בין סכום החשבונית לבין סכום הקיזוז) שנותר לתשלום.

תרשים

בקשת תשלום מקדמה

על מנת לאפשר את תשלום המקדמה יש ליצור תנועה מיוחדת, אינפורמטיבית, המזכה את הספק בסכום המקדמה.

על מנת ליצור בקשת תשלום מקדמה, בצע את הפעולות הבאות:

בחר בתפריט: חשבונאות --> חשבונאות פיננסית --> ספקים --> הזנת מסמך --> מקדמה --> בקשה (F-47)

יתקבל מסך:  בקשת מקדמה: נתוני כותרת

מקדמה

התייחס לשדות הבאים:

שדות

לחץ על 1או הקש Enter להמשך.

יתקבל מסך: בקשת מקדמה: הוספת שורת ספק

מקדמה

התייחס לשדות הבאים:

שדות

לחץ על שמירה לשמירה

תתקבל ההודעה הבאה: הודעה

 

הערה

על מנת להציג בכרטיס הספק את השורה האינפורמטיבית שנוצרה יש לבצע את הפעולות הבאות:
היכנס להצגת שורות כרטיס ספק - טרנזקציה FBL1N.
בחלון הפרמטרים שיתקבל הזן את נתוני הספק וקוד החברה ובחר בהצגת כל השורות.
על מנת להציג שורות אינפורמטיביות יש לוודא כי בחלקו התחתון של החלון מסומנת האופציה:

סוג

 

להלן דוגמא לשורות ספק עם שורת בקשת מקדמה:

ספק

שורת בקשת המקדמה בסך 2000 ש"ח מסומנת על ידי סמן F בעמודה SG,. סימון המעיד על כך שהשורה הינה שורה אינפורמטיבית (מסוג בקשת מקדמה)  שאינה מגדילה את החוב לספק.

תשלום מקדמה

תשלום המקדמה יבוצע בהליך הרגיל של תשלומים לספקים – באמצעות ריצת תשלומים.
לא ניתן לשלם מקדמה ללא יצירת בקשת מקדמה.
לאחר תשלום המקדמה נוצרת בכרטיס הספק שורת רישום מיוחדת לחובת הספק.

המקדמה תירשם בחשבון מרכז מיוחד עבור מקדמות לספקים.(ולא בחשבון המרכז הרגיל של הספקים)

חשוב לציין שברירת המחדל של המערכת היא ששורת המקדמה ששולמה הינה חסומה לקיזוז, כלומר בריצות תשלום עתידיות היא לא תיכנס לריצה אלא אם המשתמש יבטל את קוד החסימה באופן ידני.

לביצוע התשלום לאחר תשלום המקדמה, על מנת להציג בכרטיס הספק את שורת התשלום שנוצרה נבצע את הפעולות הבאות:

בחר בתפריט: חשבונאות --> חשבונאות פיננסית --> ספקים --> חשבון --> הצגת/שינוי שורות  (FBL1N)
יתקבל מסך: הצגת שורות ספק

ספק

 

1.      התייחס לשדות הבאים:

שדות

שדות

2. לחץ על שעון להפקת הדוח.

יתקבל מסך: הצגת שורת ספק.

ספק

בדוגמא הנ"ל ניתן לראות שתי שורות בכרטיס הספק.
(השורה הראשונה)  -  שורת תשלום המקדמה. שורה זו מסומנת על ידי סמן A בעמודה S,. סימון המעיד על כך שהשורה הינה תנועות ספר ראשי מיוחד אשר תירשם בחשבון מרכז מיוחד עבור מקדמות לספקים. (ולא בחשבון המרכז הרגיל של הספקים).
 שורת בקשת המקדמה. שורה זו מסומנת על ידי סמן F בעמודה S, סימון המעיד על כך שהשורה הינה שורה אינפורמטיבית (מסוג בקשת מקדמה)  שאינה מגדילה את החוב לספק. שורה זו מוצגת כשורה סגורה לאחר תשלום בקשת המקדמה.

רישום חשבונית שהתקבלה עבור מקדמה ששולמה

כאשר מגיעה החשבוניות מהספק, תוזן החשבונית למערכת כחשבונית מס או באמצעות אימות חשבונית לוגיסטית/פיננסית.

כאשר מבצעים הזנת חשבונית פיננסית או לוגיסטית לספק שקיבל מקדמה שטרם הותאמה לחשבונית, המערכת תתריע על קיום מקדמה ששולמה, תתקבל ההודעה הבאה:

הודעה

להזנת חשבונית מס ראה חוברת מסמכי ספקים.

קיזוז המקדמה מהחשבונית לתשלום

תהליך זה מתבצע לאחר קליטת החשבונית  מהספק

במידה והמקדמה קשורה לחשבונית חובה לקזז ידנית את סכום המקדמה מהחוב שנוצר בגין החשבונית שנרשמה.

על מנת לבצע קיזוז מקדמה מחשבונית, בצע את הפעולות הבאות:

בחר בתפריט: חשבונאות --> חשבונאות פיננסית --> ספקים --> הזנת מסמך --> מקדמה --> התאמה (F-54)
התאמת מקדמה של ספק

מקדמה

התייחס לשדות הבאים:

שדות

שדות

לחץ על עיבוד מקדמות או הקש Enter להמשך.
יתקבל מסך: התאמת מקדמה של ספק בחירת מקדמות

מקדמה

מסך זה מציג את רשימת כל המקדמות הקיימות לספק הנבחר.

בחר את המקדמות אותן תרצה לקזז כנגד החשבונית שהזנת במסך הכניסה.
לבחירת מקדמה כלשהי לחץ עליה לחיצה כפולה על השורה.
בחלקו התחתון של המסך ירשם סכום המקדמה שנבחרה.

מקדמות

במידה והנך מעוניין לבצע קיזוז חלקי של המקדמה, הזן בעמודה רישום העברה, את הסכום לקיזוז. (עד גובה המקדמה) תקן את השורה המסומנת בכחול לחיצה כפולה והזנת טקסט

לחץ על שמירה לשמירה.

הקלק פעמיים על שורה שמסומנת בכחול

מקדמה

במסך הבא הזן טקסט

מקדמה

תתקבל ההודעה הבאה: הודעה

להצגת המסמך שנוצר בחר בתפריט: מסמך --> הצגה

הערה

פקודת היומן שתיווצר תזכה את הספק בספר הראשי המיוחד עם סימון מיוחד  A ותחייב את אותו ספק ברישום רגיל.

הרישום שבוצע בחשבון המרכז המיוחד למקדמות, נסגר והרישום יועבר לרישום רגיל בחשבון הספק. כעת ניתן לבצע התאמה ידנית בין המקדמה לבין החשבונית.

דוח מקדמות פתוחות

דוח מקדמות פתוחות מציג רשימת כל המקדמות ששולמו ועדיין לא בוצע קיזוז מקדמה כנגד חשבונית.
(מקדמות שנשארו בחשבון המרכז המיוחד עבור המקדמות)

על מנת להפיק דוח מקדמות פתוחות, בצע את הפעולות הבאות:

בחר בתפריט: חשבונאות --> חשבונאות פיננסית --> ספקים --> מערכת מידע --> דוחות עבור חשבונאות חשבונות זכאים  --> ספקים: פריטים --> רשימת המקדמות פתוחות בתאריך מפתח - ספקים (S_ALR_87012105)

יתקבל מסך: רשימת המקדמות פתוחות בתאריך מפתח – ספקים

מקדמות

התייחס לשדות הבאים:

שדות

לחץ  על שעוןלהפקת הדוח.

יתקבל מסך: המקדמות פתוחות בתאריך מפתח – ספקים

מקדמה

דוח זה מציג את כל המקדמות הפתוחות נכון לתאריך המפתח שהוגדר בפרמטרים של הדוח.

תשלום חלקי F-59

מערכת SAP   מאפשרת תשלום חלקי לספק בגין חשבונית פתוחה.

לביצוע תשלום חלקי יש ליצור "בקשת לתשלום " על בסיס חשבונית פתוחה.

הפעל טרנזקצייה F-59

טרנזקציה

הזן מספר מסמך של חשבונית פתוחה לתשלום , קוד חברה , ושנת כספים שבה נרשמה חשבונית.

על מנת לצפות בחשבונית טרם יצירת "בקשת תשלום" לחץ על חשבונית

יפתח מסך הצגת מסמך:

הצגת מסמך

לחץ לחצן לחזרה למסך הקודם ולאחר מכך ENTER  להמשך .

תשלום

הזן "טקסט כותרת המסמך"  ולחץ ENTER  להמשך.

יתקבל מסך: בקשת תשלום תקן שורת ספק

תשלום

התייחס לשדות הבאים:

שדות

לחץ על שמירה לשמירה.

תתקבל הודעה: הודעה

יש להשלים את הליך התשלום על ידי הרצת התשלום על פי טרנזקציה F100.

הצגת מידע וטיפול בהמחאות

מידע על המחאה לפי מספר המחאה FCH1

על מנת להציג מידע על המחאה שנופקה לפי מספר ההמחאה, בצע את הפעולות הבאות:

יתקבל מסך: הצגת מידע על ההמחאה

שיק

 

התייחס לשדות הבאים:

שדות

לחץ על 1 או הקש Enter להמשך.

יתקבל מסך: הצגת מידע על ההמחאה

שיק

במסך שהתקבל ניתן לראות את פרטי ההמחאה.
ניתן להגיע למידע נוסף הנוגע להמחאה על ידי שימוש בלחצנים הבאים:

מקבל - להצגת פרטים כלליים על מקבל ההמחאה ..
המחאה - להצגת מידע על המשתמש שניפק את ההמחאה.

מסמכים - להצגת פקודת התשלום מול המסמכים ששולמו בגין  ההמחאה.

תשלום - להצגת פקודת התשלום שנרשמה בגין ההמחאה..

לחץ על  לחצן לחזרה למסך הפתיחה.

הצגת מידע על המחאה מתוך כרטסת ספק

ניתן לצפות בפרטי המחאה מתוך כרטסת ספק(FBL1N)

לחץ על השורה של תשלום בצ'ק ולאחר מכך לחץ על לחצן

המחאה

יפתח מסך פרטי צ'ק.

צ'ק

הצגת רשימת המחאות לקוד חברה FCH1

על מנת להציג רשימת המחאות שנופקו, בצע את הפעולות הבאות:

בחר בתפריט: חשבונאות -->  חשבונאות פיננסית --> ספקים -->  סביבה --> מידע על המחאה -->  הצגה --> להמחאה (FCH1)

יתקבל מסך: הצגת מידע על ההמחאה

המחאה

התייחס לשדות הבאים:

שדות

להצגת רשימת המחאות בחר בתפריט הבא: בדיקה --> רשימה
יתקבל מסך: מידע המחאות - רשימה

המחאה

ניתן לבצע חיפוש לפי כל אחד מהשדות המופיעים במסך.

התייחס לשדות הבאים:

שדות

לחץ על שעוןלהפקת הדוח.
יתקבל מסך: מידע  המחאות – רשימה

המחאה

במסך זה מפורטת רשימת ההמחאות שהופקו במערכת על פי הפרמטרים שהוזנו במסך הכניסה.

על מנת לצפות בנתוני המחאה מסוימת הקש פעמיים על השורה או לחץ על לחצן

ביטול צ'קים אשר הודפסו FCH9

לשימוש במקרים בהם שיק הושחת או נגנב לאחר שהודפס ויש לבטלו במערכת.

יתקבל המסך המחאות מונפקות מבוטלות

המחאות

 

תתייחס לשדות הבאים:

שדות

לחץ על חסר תוקף תתקבל ההודעה

הודעה

לאחר הביטול יש להפיק שיק חדש ולקשור אותו למסמך החשבונאי.

ביטול של צ'קים שהודפסו במהלך ריצת תשלומים

יתקבל המסך מחיקת על המחאות בהרצת תשלום

מחיקת מידע

תתייחס לשדות הבאים:

שדות

לביצוע לחץ על שעון

ביטול צ'קים והיפוך (לאחר הדפסת הצ'ק) - FCH8

בחר בתפריט: חשבונאות -->  חשבונאות פיננסית --> חשבונות זכאים -->  סביבה --> מידע על המחאה -->  ביטול --> ביטול תשלום (טרנזקציה FCH8)

יתקבל המסך הבא

בטל תשלום

תתייחס לשדות הבאים:

שדות

שדות

לביצוע לחץ על בטל תשלום

הודעה

רשימת המחאות כולל פירוט FCHN

על מנת להציג מידע על המחאות יוצאות כולל פירוט המסמכים ששולמו, בצע את הפעולות הבאות:

יתקבל מסך: רישום המחאה

רישום צ'ק

התייחס לשדות הבאים:

שדות

הערה

לצורך מיקוד החיפוש ניתן להגדיר פרמטרים נוספים בלשונית "בחירות נוספות"

לחץ על שעוןלהפקת רשימת ההמחאות
יתקבל מסך: רישום המחאה

רישום המחאה

במסך זה מפורטת רשימת ההמחאות היוצאות במערכת על פי הקריטריונים שהוגדרו במסך הכניסה לדוח.

על מנת לצפות בנתוני ההמחאה לחץ לחיצה כפולה על השורה או לחץ על לחצן

יתקבל מסך: הצגת מידע על ההמחאה

הצגת מידע

עיקולים ATL/FOREC=/

תיאור מילולי של התהליך:

הגוף המעקל יוגדר כספק במערכת והעיקול יוקם במערכת בהתאם לסוגו לרישום/ לביצוע ריצת התשלומים הראשונה תזכה את הגוף המעקל ותחייב את הספק המעוקל בסכום העיקול ריצת התשלומים הבאה תעביר לא תעביר את סכום העיקול למעקל בהתאם לסוג העיקול.

המנגנון תומך בקביעת ב-2 סוגי עיקולים::

 • עיקול לביצוע- בעת ריצת התשלום הראשונה, יחויב הספק המעוקל ויזוכה הגוף המעקל בריצת התשלום הבאה יבוצע תשלום לגוף המעקל בהתאם ליתרת הזכות ועד לגובה סכום העיקול.
 • עיקול לרישום/זמני- בעת ריצת התשלום הראשונה, יחויב הספק המעוקל ויזוכה הגוף המעקל. בשונה מעיקול לביצוע, החשבוניות יחסמו אוטומטית לתשלום לאחר ריצת התשלומים הראשונה בה זוכה הגוף המעקל וחויב הספק המעוקל..

ניתן לקבוע עדיפות בין עיקולים וניתן לבצע שינויים בעיקולים קיימים.

לאחר ביצוע העיקול סטאטוס העיקול מעודכן אוטומטית לסגור. בנוסף, ניתן לשנות ידנית את סטאטוס העיקול.

ניתן להציג בנתוני העיקול, היסטוריית שינויים, יתרות ותשלומים שבוצעו.

המערכת מקזזת תשלומים רק עבור עיקולים שהמטבע שלהם = למטבע מסמך התשלומים.

הפעל טרנזקצייה /ATL/FOREC=
יפתח המסך הבא:

עיקולים

לחץ על 8F להמשך.

יתקבל מסך : עיקולים של ספק

עיקולים

ליצירת עיקול חדש לספק, לחץ במסך הראשי של העיקולים על צור עיקול

יפתח המסך הבא:

עיקול

התייחס לשדות הבאים:

שדות

שדות

שדות

1. לבדיקת הזנת נתוני העיקול, לחץ על בדיקת פרטים

2. לחץ על שמירה לרישום נתוני העיקול.
בשורת המצב תתקבל ההודעה הודעה

שים לב

בבלוק "סכומים" בשדה "קוד מטבע", המערכת מתייחסת אך ורק לעיקולים שקוד מטבע העיקול שלהם זהה לקוד המטבע של התשלומים לספק.

לעדכון עיקול קיים לספק, לחץ לחיצה כפולה על העיקול אותו ברצונך לעדכן

יתקבל המסך הבא:

עדכון עיקול

לעדכון העיקול, בצע שינויים בשדות הרלוונטיים בהתאם לפרק הקודם.

לחץ על שמירה לשמירת עדכון העיקול.
בשורת המצב תתקבל ההודעה הודעה

לבדיקת היסטוריית שינויים לעיקול, לחץ על היסטוריה

למידע על תשלומי עיקולים שהועברו לגורם המעקל, לחץ על תשלומים