3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

רכוש קבוע

יצירת רשומת אב נכס

 

הקמת אב תת נכס

שינוי אב נכס

הצגת אב נכס

חסימת נכס

מחיקת נכס

רכישת נכס

רכישת נכס אינטגרציה עם רכש

רכישת נכסים פיננסית מול ספק

היוון עלויות פיננסי מול GL

סטורנו לנכס

ייחוס עלויות לנכס בהקמה

העברת נכסים

העברה בתוך החברה

ריצת פחת

חישוב פחת לנכסים

מכירת/גריטת נכס

מכירה מלאה של נכס ללקוח F-92

מכירה של חלק מנכס ללקוח F-92

מכירת נכס ללא לקוח ABAON

גריעת נכס ABAVN

דוחות רכוש קבוע

יתרות נכס S_ALR_87011963

דוח  הדמיית פחת S_ALR_87012936

פחת שנרשם לנכס S_P99_41000192

 

 

יצירת רשומת אב נכס

 

בספר עזר נכסים -הנכסים מסודרים במבנה המאפשר שליטה על הנתונים וביצוע חתכים שונים. להלן ההיררכיה החל ברמה הגבוהה ביותר:

 • מספר נכס ראשי – הזיהוי של כל נכס הנפתח בספר הרכוש קבוע מורכב משני שדות מספריים: מספר נכס ראשי ומספר תת נכס. ניתן לקבץ עד 10,000 נכסים ביחד תחת אותו מספר נכס ראשי, כשלכל אחד מספר תת נכס שונה. בדרך כלל מקבצים נכסים שונים תחת אותו מספר נכס ראשי כאשר רישום הפחת על הנכס נעשה למרכזי עלות שונים ו/או כאשר לכל חלק תאריך רכישה או תאריך הפעלה או שיעור פחת שונה. ניתן להוציא מהמערכת דוחות ברמת סיכום של מספר נכס ראשי.
 • מספר תת נכס – נכס עצמאי לחלוטין (עם תאריך רכישה או תאריך הפעלה או שיעור פחת ספציפי) המקושר למספר נכס ראשי.

הזן טרנזקציה AS01

חשבונאות <- חשבונאות פיננסית <- רכוש קבוע <- נכס <- צור <- AS01 נכס

יתקבל מסך: מסך פתיחה: יצירת נכס

תמונה 1

 

התייחס לשדות הבאים:

תמונה 2

לאישור הקש Enter או לחץ על תמונה 3

 

יתקבל מסך נתוני אב: יצירת נכס

 יצירת נכס

 

התייחס לשדות הבאים:

הסבר שדות

עבור ללשונית תלוי בזמן.

יתקבל מסך נתוני אב: יצירת נכס

 יצירת נכס תלוי זמן

 

התייחס לשדות הבאים:

הסבר שדות

עבור ללשונית הקצאות

יצירת נכס הגדרות

 

עבור ללשונית :מקור

יצירת נכס מקור

 

עבור ללשונית אזורי ירידת ערך

יתקבל מסך נתוני אב: יצירת נכס

יצירת נכס אזורי ירידת ערך

 

התייחס לשדות הבאים:

הסבר הגדרות

שים לב: כאשר תאריך הרכישה של הנכס הוא תאריך הפעלתו, שדה "ת. פחת רגיל" יתעדכן אוטומטית, והפחת יחל להיצבר מהראשון לחודש העוקב. הזנה בשדה זה תעשה רק כאשר תאריך הרכישה אינו זהה לתאריך ההתחלה (לדוגמא בפרויקטים או נדל"ן).

לשמירה לחץ על   כפתור שמירה.   תתקבל ההודעה  המשך הגדרה

 

 הקמת אב תת נכס

 

תת נכס הוא נכס עצמאי לחלוטין (עם תאריך רכישה או תאריך הפעלה או שיעור פחת ספציפי),

 המקושר למספר נכס ראשי.

תתי נכסים יפתחו במקרים הבאים:

 1. יש צורך לפצל נכס מאחר ורישום הפחת יעשה למרכזי עלות שונים.
 2. הנכס נרכש במספר שלבים וכל חלק שנרכש מופעל בזמן אחר.

 

להקמת רשומת תת נכס הפעל טרנזקציה AS11

יתקבל מסך פתיחה: יצירת תת מספר

יצירת תת מספר

 

התייחס לשדות הבאים:

הסבר שדות

 

לאישור הקש Enter או לחץ על  תמונה 3.

 

המסכים הבאים מכילים את נתוני רשומת אב הנכס שאליו ישויך תת הנכס. נתונים אלו זהים לנתוני רשומת אב
הנכס אך ניתן לשנות לפי הצורך.

עדכן/ הזן את הנתונים המאפיינים את תת הנכס בשדות הרלוונטיים כפי שהוסבר בפרק הקודם.

לשמירה לחץ על   תמונה 12.

תתקבל ההודעה שתתי הנכסים הוקמו כולל מספרם

 

 שינוי אב נכס

לשינוי או עדכון נתונים ברשומת אב נכס הפעל טרנזקציה AS02

יתקבל מסך פתיחה: שינוי נכס

שינוי נכס

 

התייחס לשדות הבאים:

הסבר שדות

 

יתקבל מסך נתוני אב: שינוי נכס

שינוי נכס כללי

השדות בלשוניות השונות יהפכו לשדות פעילים. לביצוע השינוי, דפדף בין הלשוניות ובחר את הלשונית לשינוי.

לשמירה הקש  Ctrl+S או לחץ על  תמונה 12.

תתקבל ההודעה הודעת אישור

 

 הצגת אב נכס

להצגת אב נכס הפעל טרנזקצייה AS03

יתקבל מסך פתיחה: הצגת נכס

הצגת נכס

התייחס לשדות הבאים:

הסבר שדות

לאישור הקש Enter או לחץ על כפתור אישור

יתקבל מסך נתוני אב: הצגת נכס

הצגת נכס כללי

 

השדות בלשוניות השונות אינם פעילים (אפורים). לצפייה דפדף בין הלשוניות השונות.

ליציאה לחץ על  תמונה 23.

 

 חסימת נכס

חסימת רשומת אב נכס נדרשת במקרים בהם רוצים להשבית נכס, אך לא ניתן לבטלו מאחר ונרשמו כבר תנועות כספיות על הנכס או לחילופין לקראת גריעת נכסים.  לאחר ביצוע החסימה לא ניתן לבצע רישום עלויות על הנכס.  לחסימת רשומת אב שנפתחה, יש לבצע את הפעולות הבאות *** לציין בשתי מילים שהדבר קיים אבל לא מתקיים באוניברסיטה תכלס.

לחסימת נכס הפעל טרנזקציה  AS05

יתקבל מסך פתיחה: חסימת נכס

תמונה 24

 

התייחס לשדות הבאים:

תמונה 25

להמשך לחץ על כפתור חסימה

יתקבל מסך: מסך עיבוד: חסימת נכס

חסימת נכס נעילת רכישה

 

התייחס לשדות הבאים:

תמונה 28

 

 1. לשמירה הקש Ctrl+S או לחץ על  תמונה 12 .

תתקבל ההודעה נכס חסום.

שים לב: על מנת לשחרר את החסימה מנכס, סמן את השדה "ללא".

נעילת רכישה ללא

לשמירה הקש Ctrl+S או לחץ על  תמונה 12

 

נכס כבר לא חסום

 מחיקת נכס

מחיקת רשומת אב נכס אפשרית רק במידה ולא בוצעה שום תנועה כספית על הנכס.

למחיקת רשומת אב בצע את הפעולות הבאות:

למחיקת נכס הפעל טרנזקצייה AS06

יתקבל מסך פתיחה:  מחיקת נכס

תמונה 32

התייחס לשדות הבאים:

תמונה 33

 

להמשך לחץ על כפתור מחק.

יתקבל מסך: מסך עיבוד: מחיקת נכס

מחיקת נכס

 

התייחס לשדות הבאים:

הסבר שדות

לשמירה הקש Ctrl+S או לחץ על  תמונה 12

יתקבל חלון מחיקת נכס

מחיקת נכס כן

לאישור לחץ על כן.

תתקבל ההודעה נכס נמחק

 

 רכישת נכס

קיימות שלוש שיטות לרכישת נכסים:

 • רכישה דרך הזמנת רכש (אינטגרציה עם הMM)
 • רכישה פיננסית מול ספק.
 • רישום עלויות פיננסי מול GL (היוון עלויות מחשבון GL)

 רכישת נכס אינטגרציה עם רכש

 

רישום עלויות כתוצאה מתהליך רכש מלא –  רישום העלויות לנכס יבוצע בהתאם לתאריך רישום החשבונית. תאריך הפעלת הנכס בפועל, מבוסס על תאריך הרישום של קבלת הנכס.

במידה ובחשבונית (תהליך אימות חשבונית לוגיסטית) הספק מחירו של הנכס יהיה שונה מהעלות אשר נרשמה בהזמנה תעודכן העלות בנכס בהתאם.

טרם התהליך יש לוודא הקמת רשומת אב נכס

הצגת נכס מספר נכס

יצירת הזמנת רכש עם קטגוריית הקצאת חשבון "A" (נכס):

תמונה 40

 

הזמנת רכש

תמונה 41

הערה:

 

מסמך זה אינו מייצר רישום חשבונאי אלא רק רישום לוגיסטי.
תאריך היוון הנכס יילקח מתאריך הרישום של קבלת הטובין ויהווה תאריך תחילת הפחת בהתאם לסכומים שיירשמו בלב אימות החשבונית הלוגיסטית.

 

קבלת טובין

תצוגה מסמך חומר

 

אימות חשבונית לוגיסטית מייצרת גם מסמך לוגיסטי וגם פיננסי:

הצגת מסמך חשבונית

נוצרים 3 מסמכים חשבונאיים:

מסמכים בחשבונאות

 

זיכוי הספק, מסמך זה נרשם הן לספר האקדמי והן לספר הקלנדרי.

במסמך זה נרשם זיכוי הספק כנגד חשבון מעבר טכני:

תצוגת הזנת נתונים

מסמך זה מחייב את חשבון עלות הנכס כנגד חשבון המעבר הטכני - נרשם רק לספר האקדמי

תצוגת ספר חשבונות ראשי

מסמך זה מחייב את חשבון עלות הנכס כנגד חשבון המעבר הטכני - נרשם רק לספר הקלנדרי

תצוגת ספר חשבונות ראשי

מסמך זה מחייב את חשבון עלות הנכס כנגד חשבון המעבר הטכני - נרשם רק לספר האקדמי

תצוגת ספר חשבונות ראשי

מסמך זה מחייב את חשבון עלות הנכס כנגד חשבון המעבר הטכני - נרשם רק לספר הקלנדרי

תצוגת ספר חשבונות ראשי

 רכישת נכסים פיננסית מול ספק

 

רישום עלויות ללא תהליך רכש - רישום ישיר של חשבונית ספק פיננסית
פקודת היומן תהיה :
ז' ספק
ח' עלות רכוש קבוע

הזן טרנזקצייה  F-90

הערה: ייתכן ויוחלט לאפשר יצירה של רשומת אב נכס כבר בשלב דרישת/הזמנת  הרכש על ידי היוזם.

יתקבל מסך: רכישה מרכש עם ספק: נתוני כותרת

תמונה 50

התייחס לשדות הבאים:

תמונה 51

להמשך לחץ על  תמונה 3 או הקש ENTER

יתקבל מסך: הזנה חשבונית ספק: הוסף שורת ספק

הוסף שורת ספק

 

התייחס לשדות הבאים:

הסבר שדות

לאישור לחץ על  כפתור אישור או הקש Enter במקלדת.

יתקבל מסך: הזנה חשבונית ספק: תקן שורת נכס

תקן שורת נכס

 

הזן סכום ,קוד מס (אם נדרש) וטקסט

בחר בתפריט: מסמך -> הדמיה  או כפתור הדמיה

 

יתקבל מסך: הזנה רישום נכס: הצגה סקירה

הצג סקירה

לשמירה הקש Ctrl+S או לחץ על  תמונה 12 .

ייפתח חלון : Enter bar Code  -

להכניס ברקוד

 

הזן בר קוד

לאישור לחץ על  כפתור אישור או הקש Enter במקלדת.

תתקבל ההודעה נרשם בקוד חברה

 

 היוון עלויות פיננסי מול GL

שימוש בפונקציונליות זו יעשה במקרים הבאים:

 • היוון עלויות מחשבון G/L.

הפעל טרנזקצייה ABZON

תנועות היסט אוטומטיות

הסבר שדות

 

עבור ללשונית  פרטים נוספים

יתקבל מסך: הזן פעולת נכס: תנועות היסט אוטומטיות

סעיף הקצאה

 

הזן חשבון GL בשדה מספר חשבון נגדי

לביצוע הדמיה לחץ על כפתור הדמיה

יתקבל מסך: הזן פעולת נכס: תנועות היסט אוטומטיות

מידע כותרת מסמך

לשמירה לחץ הצגת הודעות  ייפתח חלון 

תמונה 66

לחץ על כפתור אישור לסיום הפעולה.

סייר הנכסים מאפשר להציג נתוני נכס שונים, לרבות היוונים לנכס, פחת, הצגת אובייקטים שונים, מסמכים בספר הראשי ועוד..

 

הפעל טרנזקצייה AW01N

יתקבל מסך: סייר נכס

סייר נכס

 

לחיצה כפולה על תחומי הפחת השונים תציג את הערכים במרכז המסך.

תחומי פחת

 

לחיצה אובייקטים תציג את האובייקטים הקשרים לנכס.

אובייקטים הקשורים לנכס

עבור ללשונית ערכים רשומים

ערכים רשומים

 

 

 

במסך זה ניתן לראות את הפחת שנרשם (ירוק) ואת הפחת המתוכנן (צהוב)-

 סטורנו לנכס

סטורנו למסמך שנרשם ברכוש הקבוע יתבצע רק על המסמך המקורי במלואו. 

לביטול תנועה ידנית לנכס, בצע את הפעולות הבאות:

לביצוע סטורנו AB08

יתקבל מסך: מסמכים עבור נכס

מסמכים עבור נכס

 

התייחס לשדות הבאים:

הסבר שדות

לאישור לחץ על  כפתור אישור או הקש Enter במקלדת.

יתקבל מסך: סקירת מסמכים חשבונאיים של נכס

סקירת מסמכים חשבונאיים של נכס

 

במסך זה מופיעים כל המסמכים החשבונאים שנרשמו לנכס בשנת הכספים המבוקשת.

סמן את המסמך הרצוי לך, שעליו הינך מעוניין לבצע את פעולת הסטורנו.

אם ברצונך לראות את המסמך המקורי שנרשם בספר הראשי כתוצאה מפעולה כספית זו, לחץ על מסמך חשבון.

יתקבל המסך הצגת מסמך: מבט הצגת נתונים

תצוגת הזנת נתונים

 

לחזרה למסך סקירת מסמכים חשבונאיים לחץ על תמונה 23.

יתקבל מסך סקירת מסמכים חשבונאיים של נכס

סקירת מסמכים

 

לביצוע פעולת הסטורנו לחץ על  סטורנו .

יתקבל מסך: בצע סטורנו למסמך: נתוני כותרת

נתוני כותרת

 

התייחס לשדות הבאים:

הסבר שדות

 

כאשר תקופת הרישום של המסמך המקורי סגורה, שדה תאריך רישום הופך להיות שדה חובה. יש לבחור תקופת רישום פתוחה אליה ירשם  מסמך הסטורנו.

 

לביצוע הסטורנו הקש Ctrl+S או לחץ על  כפתור שמירה .

תתקבל הודעה נרשם בקוד חברה

 ייחוס עלויות לנכס בהקמה

 

הזן טרנזקציה F-90.

חשבונאות <- חשבונאות פיננסית <- רכוש קבוע <- רישום <- רכישה <- רכישה חיצונית -> F-90 עם ספק

יתקבל מסך: רכישה מרכש עם ספק: נתוני ספק

 

 

נתוני כותרת

 

התייחס לשדות הבאים:

הסבר שדות

 

לחץ על ENTER להמשך.

יתקבל מסך: הזנה חשבונית ספק: הוסף שורת נכס

 

תמונה 1

 

התייחס לשדות הבאים:

הסבר שדות

 

לחץ ENTER להמשך

יתקבל מסך: הזנה חשבונית ספק: תקן שורת ספק

תמונה 3

פירוט שדות

 

לחץ על כפתור שמירה לשמירה.

תתקבל הודעה נרשם בקוד חברה 1000

 

 

 

העברת נכסים

העברת נכס

 • תהליך העברת נכס מבוצע כאשר נעשו רישומים לא נכונים של תנועות הרכוש הקבוע ברשומת אב נכס/תת נכס ויש לתקנם או כאשר יש צורך בשינוי פונקציונאלי בהמשך הרישומים של הנכס: שינוי בחישוב הפחת, בחשבונות המרכזים של הספר הראשי וכו'.
 • בכדי לבצע את השינוי יש לבחור בנכס המבוקש ולהגדיר במערכת לאיזה נכס אחר ברצוננו להעביר את הרישומים אשר בוצעו על אותו נכס עד לתאריך מסוים. במערכת ה-SAP קיימת אפשרות לביצוע תהליך העברה תוך הקמת הנכס החדש.
 • קיימת אפשרות להעביר מספר נכסים בפעולה אחת וכן להעביר נכס ועמו את כל תתי הנכסים שלו.

 העברה בתוך החברה

 

על מנת להעביר יתרות בין נכסים, הזן טרנזקציה ABUMN

יתקבל מסך: הזנת תנועת נכס: העברה באותה חברה

העברה באותה חברה

 

התייחס לשדות הבאים:

 

הסבר שדות

במידה ובחרת נכס חדש עבור ל: כפתור נתוני אב

יתקבל הבא:

יצירת נכס

 

התייחס לשדות הבאים:

הסבר שדות

 

לחץ על כפתור אישור או ENTER לאישור.

עבור ללשונית פרטים נוספים

העברה באותה חברה

התייחס לשדות הבאים:

הסבר שדות

 

עבור ללשונית העברה חלקית, יתקבל המסך הבא:

סכום שנרשם

 

סמן בהתאמה אם מדובר ברכישה מהשנה הקודמת או השנה הנוכחית.

לחץ על כפתור שמירה לשמירה.

תתקבל ההודעה הבאה:

הצגת הודעות

הערה: ניתן לבצע העברה חלקית לנכס: סכום, אחוז או כמות, באמצעות לשונית העברה חלקית.

ריצת פחת

ריצת הפחת תבוצע בכל תקופה (חודש).
הריצה תכלול ריצת סימולציה (ריצת מבחן) לפני הריצה הרישומית כדי לבחון ולנתח את תוצאות הריצה ולבצע תיקונים באם נדרשים לפני הרישום.

ריצת הפחת תבצע רישומים אוטומטיים לחשבונות הרלוונטיים (חשבונות הפחת וחשבונות הפחת הנצבר).

סוג הנכס אליו מסווג הנכס קובע את שיטת הפחת ואת אחוזי ההפחתה הנדרשים לכל נכס (ניתן לבצע שינויים בשיטת הפחתה אך מחייבים אישור מיוחד).

ריצת הפחת תתחשב בעלות אשר נרשמה .לנכס ובשיטת הפחת ואורך החיים המעודכנים לנכס.

באוניברסיטה נקבע כי כל הנכסים יופחתו על פי שיטת הקו הישר.

הרצת הפחת הינה ברמה חודשית. במידה ובוצע שינוי עדכון לנכס ויש לבצע הרצת פחת חוזרת לתקופה,
יש להריץ את הפחת ב"עיבוד ברקע"

 חישוב פחת לנכסים

על מנת לבצע ריצת פחת הזן טרנזקציה AFAB

יתקבל מסך: הרצת רישום פחת

הפעלת רישום פחת

התייחס לשדות הבאים:

הסבר שדות

 

הרצת דוח רישום הפחת יכול להתבצע ב 2 דרכים: (1)הרצה במקוון (במסך) או (2)ריצה ברקע.

מקוון - הרצה במסך – עיבוד מוגבל

לחץ על כפתור הרצה לצורך הרצה.

מצב מקוון

 • לחץ על כן להמשך.

הפעלת רישום פחת

 

במידה ויש שגיאות לחץ על ניתוח שגיאה לניתוח השגיאה

במידה והכל תקין חזור אחורה והורד את הסימון מהפעלת בדיקה

הרצת אמת ניתן לבצע ברקע בלבד

עיבוד רקע

 

לביצוע ברקע

בצע ברקע

הדפסת עבודה ברקע

שעת התחלה

 

לשמירת העבודה לחץ על מיידי ושמירה.

תתקבל הודעה הודעת אישור

הערה: מהלך רישום הפחת מבוצע באופן אוטומטי ברקע, יש לוודא שהסתיים בצורה תקינה באמצעות טרנזקציה SM37.

 מכירת/גריטת נכס

 

גריעת נכס ומכירתו ללקוחמכירת הנכס נרשמת ללקוח. הפעולה מאפסת או מקטינה את ערכו של הנכס ואת הפחת הנצבר בגינו בספר עזר נכסים באמצעות סוג תנועה ייחודי ורושמת מסמך חשבונאות בגין מכירתו. בנוסף, מערכת ה-SAP מחשבת ורושמת את רווח/הפסד ההון הנובע ממכירתו.

במכירת נכס המערכת תחשב גם את רווח ההון למס הכנסה.

ניתן לבצע מכירה מלאה של נכס או חלקית.

 מכירה מלאה של נכס ללקוח F-92

לביצוע מכירה  הזן טרנזקצייה F-92

חשבונאות -> חשבונאות פיננסית -> רכוש קבוע -> רישום -> גריעה -> גריעה עם הכנסה -> F-92 עם לקוח

 

 

יתקבל מסך: גריעת נכס ממכירה עם לקוח: נתוני כותרת

תמונה 25

התייחס לשדות הבאים:

הסבר שדות

לחץ על ENTER  להמשך.

יתקבל המסך: הזנת חשבונית לקוח: הוסף שורת לקוח

הוסף שורת לקוח

התייחס לשדות הבאים:

הסבר שדות

לחץ על ENTER  להמשך.

 

יתקבל מסך: הזנה חשבונית לקוח: תקן שורה בחשבון ספ.חש.ר.

שורת חשבון

 

התייחס לשדות הבאים:

הסבר שדות

לחץ על ENTER  להמשך.

יתקבל החלון הבא:

סילוק של נכס

 

התייחס לשדות הבאים:

הסבר שדות

לחץ על ENTER להמשך.

 

יתקבל מסך: הזנה חשבונית לקו: תקן שורה בחשבון ספ.חש. ר.

סילוק נכס

בסרגל התפריטים בחר במסמך -> הדמה

הדמה

 

יתקבל מסך: הזנה חשבונית לקוח: הצג סקירה

הצג סקירה

 

במסך זה ניתן לראות את הפעולה שתירשם.

על ידי לחיצה על לחצן חשבונאות נכסים ניתן לראות את כל הרישומים שיבוצעו בגין המכירה:

הצגת סקירה

 

בדוח ניתן לראות האם נגרם רווח או הפסד מהמכירה:

מחיר הנכס – 64,105.00

סה"כ פחת – 1,286 + 1,060.80

תמורה מהמכירה- 30,000

סה"כ הפסד ממכירה ר. קבוע = 31,758.20

לחץ על כפתור חזרה כדי לחזור למסך קודם.

 

יתקבל מסך: הזנה חשבונית לקוח: הצג סקירה

הצגת סקירה

 

לחץ על כפתור שמירה לשמירה.

 

 

 

 

תתקבל הודעה: נרשם בקוד חברה

 מכירה של חלק מנכס ללקוח F-92

 

מכירה של חלק מנכס ללקוח משמעותה הינה כי כל החישובים נעשים על פי חלקיות הנכס שנבחרה.

חישובי הרווח או ההפסד מהמכירה כמו התייחסות לכל נושא הפחת הינה לחלקיות שנקבעה ולא למחיר הנכס בשלמותו.

 

לביצוע מכירה  הזן טרנזקצייה F-92

חשבונאות <- חשבונאות פיננסית <- רכוש קבוע <- רישום <- גריעה <- גריעה עם הכנסה <- F-92 עם לקוח

 

 

 

יתקבל מסך: גריעת נכס ממכירה עם לקוח: נתוני כותרת

נתוני כותרת

 

 

התייחס לשדות הבאים:

תמונה 40

 

לחץ על ENTER  להמשך.

יתקבל המסך: הזנת חשבונית לקוח: הוסף שורת לקוח

התייחס לשדות הבאים

תמונה 41

 

לחץ על ENTER  להמשך.

יתקבל מסך: הזנה חשבונית לקוח: הוסף שורת לקוח

תמונה 42

 

לחץ על ENTER  להמשך.

יתקבל מסך: הזנה חשבונית לקוח: תקן שורה בחשבון ספ.חש.ר.

תמונה 43

 

התייחס לשדות הבאים:

תמונה 44

 

לחץ על ENTER  להמשך.

 

התייחס לשדות הבאים:

הסבר שדות

 

במידה והמכירה אינה מלאה (לא מבוצעת גריעה מלאה מהמלאי), יש להזין את אחד השדות:

 • סכום שנרשם
 • אחוז
 • כמות

 

 

 

   לחץ על ENTER להמשך.

יתקבל מסך: הזנה חשבונית לקו: תקן שורה בחשבון ספ.חש. ר.

תמונה 46

 

בסרגל התפריטים בחר במסמך <- הדמה

 

 

שדה הדמה

 

יתקבל מסך: הזנה חשבונית לקוח: הצג סקירה

חשבונאות נכסים

 

במסך זה ניתן לראות את הפעולה שתירשם.

על ידי לחיצה על לחצן חשבונאות נכסים ניתן לראות את כל הרישומים שיבוצעו בגין המכירה:

הצג סקירה

 

בדוח ניתן לראות האם נגרם רווח או הפסד מהמכירה:

מחיר הנכס – 739,440

כיוון שמדובר במכירה חלקית, וצויין כי מדובר ב- 20% מהנכס, כל פהעולות המכירה נעשות על פי חישוב של 20% ממחיר עלות הנכס. אי לכך ההתייחסות:

מחיר 20% ממחיר הנכס הינו = 739,440* 0.20 = 147,888

סה"כ פחת – 5,915.6 + 2,447.24

תמורה מהמכירה- 12,000

סה"כ הפסד ממכירה ר. קבוע = 147,888- 2,447.24 -5,915.6 - 12,000 = 127,525.16

לחץ על כפתור חזרה כדי לחזור למסך קודם.

 

 

 

 

יתקבל מסך: הזנה חשבונית לקוח: הצג סקירה

הצג סקירה

 

לחץ על כפתור שמירה לשמירה.

 

תתקבל הודעה: נרשם בקוד חברה

 מכירת נכס ללא לקוח ABAON

 

כאשר נכס נגרע עם מחיר ללא רישום ללקוח אלא ישירות להכנסה, ייעשה שימוש בפונקציונאליות זו, על מנת לבדל את הפעולה העסקית מפעולות הגריעה ללא תמורה וכן את רישום ההפסד מגריעת הנכס.

הזן טרנזקציה ABAON

יתקבל מסך : הזן פעולת נכס: מכירת נכס ללא לקוח

מכירת נכס ללא לקוח

 

התייחס לשדות הבאים:

הסבר שדות

לחץ על ביצוע הדמיה לביצוע הדמיה.

 

 

מידע כותרת מסמך

לשמירה לחץ כפתור שמירה תתקבל ההודעה

הצגת הודעות

 

ניתן לצפות במסמך שנוצר בטרנזקציה FB03.

 גריעת נכס ABAVN

 

גריטת נכסים מספר הרכוש הקבוע תתבצע במקרים הבאים:

 • נכס אבד או נגנב.
 • נכס יצא מכלל שימוש.

מהרגע שבו הנכס נגרע, לא מתבצע יותר מהלך של הרצת פחת על הנכס.

תאריך הגריעה נרשם ברשומת האב של הנכס כתאריך שבו הנכס יצא משימוש.

גריעה מלאה של נכס מתבצעת כאשר הנכס כולו יצא מכלל שימוש כתוצאה משריפה, התיישנות וכדומה או כאשר הנכס אבד או נגנב.

כאשר יש צורך לגרוע רק חלק מהנכס, ניתן לבצע גריעה חלקית על חלק מהנכס בלבד.

ניתן לקבוע את חלק הנכס שיגרע על ידי הזנת אחד הנתונים הבאים:

 • סכום עלות שנגרע
 • אחוז מן העלות
 •  

מהלך הפחת שמופעל על הנכס, מופעל על ערכו החדש לאחר הגריעה.

ההתחשבנות מתבצע שלא כנגד לקוח, אלא כנגד חשבון מעבר בספר הראשי.

לגריטת נכסים, הזן טרנזקציה ABAVN

 

יתקבל מסך: הזנת תנועת נכס: גריעת נכס ע"י פסילה

גריעת נכס ללא תמורה

 

התייחס לשדות הבאים:

הסבר שדות

לשמירה הקש Ctrl+S או לחץ על  כפתור שמירה

שים לב: במידה והינך גורע נכס ללא יתרת מחיר מקורי, בפקודת היומן שתתקבל תהיה שורת זכות לעלות הנכס ושורת חובה לפחת נצבר (ללא שורת חובה להפסד/רווח הון). 

 

יתרות נכס S_ALR_87011963

יתקבל מסך: יתרות נכס

העברה באותה חברה

התייחס לשדות הבאים:

הסבר שדות

לחץ על כפתור הרצה לביצוע

יתרות נכס

 

ניתן לצפות בנתוני יתרות הנכסים מקובצים לפי קריטריון המיון שנבחר.

ניתן לצפות בפרוט התנועות באמצעות לחיצה כפולה על גבי השורה הרלוונטית.

·               על ידי סימון שדה "ערך בספרים נוכחי " ניתן לצפות בדוח היתרות המצטברות בפחת, בהתאם לפחת שחושב ונרשם ליום הדיווח. אחרת יוצג הפחת המתוכנן (גם אם לא בוצעה הרצת פחת).

·               טווח הדוחות הנ"ל מאפשר חיתוכים לפי קריטריונים שונים (סוג נכס, מספר עליון של נכס).

דוח  הדמיית פחת S_ALR_87012936

יתקבל מסך: הדמיית פחת

הדמיית פחת

 

התייחס לשדות הבאים:

הסבר שדות

לחץ על כפתור הרצה לביצוע

הדמיית פחת

ניתן לצפות בנתוני הנכסים ורישומי הפחת שנרשמו לגבי כל נכס.

ניתן ללחוץ לחיצה כפולה על גבי הנכס הרלוונטי ולצפות בנתוניו באופן מרוכז.

הערה: הדוח מציג פחת "מתוכנן " בלבד (עתידי) ולא פחת שחושב ונרשם בפועל.

 

פחת שנרשם לנכס S_P99_41000192

 

יתקבל מסך: פחת שנרשם על ידי נכס ורישום תקופה

רישום פחת

 

התייחס לשדות הבאים:

הסבר שדות

לחץ על כפתור הרצה  לביצוע

יתקבל מסך: פחת שנרשם על ידי נכס ורישום תקופה

פחת נרשם

דוח פחת בספרים