3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

תהליך יבוא

 יצירת הזמנת בסימוכין לדרישה

 יצירת הזמנת רכש - יבוא

הוספת כתובת אספקה להזמנה

הזמנת רכש – החזרה לספק

שיוך הוצאות נלוות לספק אחר בהזמנת רכש

שורת פריט חינם

הוספת טקסט לנתוני כותרת

יצירת הודעת אספקה נכנסת

שינוי הודעת אספקה

צפייה בהודעת אספקה

 יצירת משלוח

שינוי משלוח

סטטוס סיום משלוח

הצגת משלוח

רשימת אספקות נכנסות

רשימת משלוחים

הובלה בארץ

פט"מ- פטור מותנה

הובלה / הפצה פנימית

עלויות ביטוח ליבוא

פלט הספקה נכנסת

הצגת משלוח – מסמכי שינוי

 

 

 

 

 יצירת הזמנת בסימוכין לדרישה

 

ליצירת הזמנת רכש בסימוכין לדרישה כנס לטרנזקציה ME21N או כנס דרך תפריט הניווט לפי הנתיב הבא:

תמונה 1

תמונה 2

 

1    בחר את סוג הזמנת הרכש

2    לחץ על לחצן סקירת מסמך פועלת

פתיחת תפריט סקירת מסמך מצד ימין של המסך

תמונה 3

 

3    לחץ על לחצן ואריינט בחירה

פתיחת תפריט הצגת פועלות

המשך הגדרה

 

4    בחר בערך דרישות רכש

פתיחת מסך חיפוש דרישות

הגדרת חשבון

 

5    הזן את הפרמטרים הדרושים למציאת הדרישה

6    לחצן על לחצן בצע (F8)

הצגה של מספרי דרישות שונות

תמונה 6

 

7    סמן את מספר הדרישה הרצוי

 8    לחצן על לחצן החל המשך הגדרה

 9    ערוך את ההזמנה בהתאם לצורך לחץ על לחצן הבדיקה המשך הגדרה              

      לשמירת ההזמנה לחץ על לחצן השמירה  המשך הגדרה

  

 

שים לב :   בעת יצירת הזמנה בסימוכין לדרישה יש לוודא שכתובת האספקה של היוזם מוצגת בשפת הספק (השפה בה יופק פלט ההזמנה)

בעת יצירת הזמנה בסימוכין לדרישה יש לעדכן קבוצת רכש בהתאם לקניין שמטפל בהזמנה

לפעולות נוספות ראה סעיף 7.1/2/3/4

 

 יצירת הזמנת רכש - יבוא

ליצירת הזמנת רכש חדשה כנס לטרנזקציה ME21N או כנס דרך תפריט הניווט לפי הנתיב הבא:

הגדרת החשבון

המשך הגדרה

התייחס לשדות הבאים:

תמונה 12

שים לב :   כך נראית הזמנה בסימוכין לדרישה לאחר העתקה של פרטי שורת הפריט

המשך הגדרה

עבור ללשונית Incoterms בנתוני כותרת המסמך, התקבל המסך הבא:

המשך הגדרה

 עבור ללשונית שותפים בנתוני הכותרת של המסמך. התקבל המסך הבא:

המשך הסרה

התייחס לשדות הבאים:

המשך הסרה

עבור ללשונית תנאים בנתוני כותרת המסמך.  התקבל המסך הבא:

סיום הסרה

התייחס לשדות הבאים:

המשך הגדרה

 

הערה:   הסכומים שהוזנו בתנאי המחיר ברמת כותרת הזמנה, יחולקו אוטומטית לפריטים שבהזמנה באופן יחסי לערך הפריט.

תנאי מחיר של עלויות נלוות שהוזנו ברמת פריט, יוצגו בלשונית תנאים בכותרת הזמנה כסכום כולל

 עבור ללשונית תנאים בנתוני שורת הפריט בהזמנה.  התקבל המסך הבא:

המשך הגדרה

התייחס לשדות הבאים:

המשך הגדרה

 

הערה:   המערכת מביאה כברירת מחדל את קוד המס המתאים. במידה ונקבע שערך המע"מ = 0,אז אוטומטית יגיע תנאי YTAX לשריון של 25% לכיסוי עלויות המיסים השונים (מע"מ, מכס). בזמן עריכת ההזמנה, הקניין יכול לעדכן ידנית את ערך התנאי YTAX לפי הצורך. ניתן תמיד למחוק את תנאי YTAX ולהוסיף במקומו את התנאי YTXF מיסים ביבוא – סכום במידה ולא יהיה צורך לשלם מיסים כאלו (כולם או חלקם), אז יתרת התקציב תשוחרר בסימון "חשבונית סופית" מול תנאי מחיר זה.

עבור ללשונית הקצאת חשבון בנתוני הפריט בהזמנה. התקבל המסך הבא:

סיום הגדרה

התייחס לשדות הבאים:

תמונה 22

עבור ללשונית אישורים בנתוני הפריט בהזמנה. התקבל המסך הבא:

תמונה 23

  1  בחר בשדה בקרת אישורים את הערך Y004  אישור אספקה נכנסת

הערה: התוכן בשדה בקרת אישורים אמור להגיע אוטומטית מרשומת אב ספק של ספק הטובין ביבוא. במידה ומדובר ברכש של פריט שאינו מגיע במשלוח פיזי (כגון קישור להורדת תוכנה), יש למחוק את תוכן שדה זה. כאשר שדה בקרת אישורים מכיל את התוכן אישור אספקה נכנסת, אז חובה להקים הודעת אספקה נכנסת לפני דיווח הקבלה. לא יהיה ניתן לדווח קבלה ללא הודעת אספקה נכנסת.

 

שים לב :   במידה ונדרשת התייחסות לנתוני משלח: יש להזין תוכן מתאים בסוג טקסט כותרת נתוני משלח. תוכן זה יוצג בפלט הזמנה תחת הכותרת ship via. להוספת תוכן בטקסטים של הזמנה ראה חוברת הזמנות רכש, סעיף 11.8

 

לחץ על לחצן הבדיקה המשך הגדרה

לשמירת ההזמנה לחץ על לחצן השמירה המשך הגדרה

נוצר מספר הזמנת רכש

תמונה 24

   

טיפ: בביצוע הזמנה בסימוכין לדרישה נתוני הפריט יועתקו מהדרישה להזמנת הרכש, למעט שדה מחיר נטו

לפעולות נוספות ראה חוברת הזמנות רכש, סעיף 11  

הוספת כתובת אספקה להזמנה

כתובת האספקה בשורת ההזמנה מועתקת מהדרישה. ברירת המחדל בדרישה הינה כתובת HE. עבור הזמנות יבוא, יש לוודא שכתובת האספקה בשורות ההזמנה הינה בEN. במידה ורשומה בשורת ההזמנה כתובת בHE, על הקניין להחליפה לEN, לצורך כך פעל ע"פ ההסבר הבא:

עבור לשונית כתובת אספקה, התקבל המסך הבא:

תמונה 25

התייחס לשדות הבאים:   

 תמונה 26

התקבל חלון חיפוש מספר כתובת אספקה, בחר את הלשונית כתובת  HUJI

תמונה 27

 תמונה 283 לחצן על לחצן התחל חיפוש תמונה 29

התקבלה חלונית מספר כתובת אספקה

תמונה 30

4 בחר את הכתובת עם השפה הרלוונטית להזמנה

5 לחצן על לחצן העתק תמונה 29

 

שים לב : במידה והזמנת הרכש נשלחת ליבוא או לספק מקומי הדובר אנגלית – בחר כתובת באנגלית, אחר – בחר כתובת בעברית.

טיפ: אם בשורת ההזמנה, השדה כתובת (מספר כתובת) מלא, זהו סימן שזוהי כתובת שנבחרה ממאגר הכתובות ולא שונתה ע"י המשתמש. במקרה כזה ניתן לבחור ממאגר הכתובות את הכתובת התואמת בEN. אם שדה כתובת ריק: במסך פרטי כתובת ניתן לראות האם הדורש הזין נתוני כתובת כלשהם. בכל מקרה, באחריות הקניין לוודא מול הדורש שהכתובת שהוא בחר/הזין הינה נכונה, ונראית תקין בפלט ההזמנה.

שיוך הוצאות נלוות לספק אחר בהזמנת רכש

כאשר יש לשייך ספק אחר להוצאות נלוות להזמנת רכש, פעל ע"פ ההסבר הבא:

עבור ללשונית תנאים בנתוני כותרת המסמך. התקבל המסמך הבא:

תמונה 31

התייחס לשדות הבאים:

תמונה 32

התקבלה שורת תנאי חדשה מסוג הוצאות נלוות לכותרת ההזמנה

תמונה 33

1. סמן את שורת התנאי  

2. לחץ על לחצן פירוט תנאים תמונה 34

התקבל מסך כותרת – תנאים – פרטים

תמונה 35

התייחס לשדות הבאים:

תמונה 36

 הזמנת רכש – החזרה לספק

כאשר נדרש להחזיר פריט לספק, פעל ע"פ ההסבר הבא:

תמונה 37

1. סמן V בתיבה פריט החזרות בשורת הפריט

שים לב : ניתן לבצע הזמנת רכש לחזרה לספק מסוג YLOC  /  YIMP/  YSTK / YABT לאחר אישור ההזמנה, נדרש לבצע ב-MIGO תנועת קבלה מסוג 161 לביצוע תנועות המלאי (ראה סעיף 8 בחוברת תנועות מלאי). תנועה זו תבצע בפועל רישום לוגיסטי וחשבונאי הזהה לניפוק

שורת פריט חינם

כאשר יש להגדיר שורת פריט בהזמנת יבוא כפריט חינם, פעל ע"פ ההסבר הבא:

תמונה 38

התייחס לשדות הבאים:

תמונה 39

עבור ללשונית תנאים בנתוני שורת הפריט בהזמנה

התייחס לשדות הבאים:

תמונה 40

 

שים לב : עבור פריט חינם עם עלויות נלוות אין לסמן V בשורת הפריט כ-חופשי. במקום זאת יש להזין בשדה מחיר נטו את הסכום 0.1. סימון כ-חופשי מעלים את הלשונית תנאי מחיר לא יהיה אפשרי להזין עלויות נלוות.

 הזמנה בתנאי תשלום כרטיס אשראי

כאשר מבצעים הזמנת רכש בתנאי תשלום של כרטיס אשראי נדרש לעדכן את הזמנת הרכש ע"פ ההסבר הבא:

עבור ללשונית אספקה/חשבונית בנתוני כותרת המסמך. התקבל המסך הבא:

תמונה 41

התייחס לשדות הבאים:

תמונה 42

הוספת טקסט לנתוני כותרת

להוספת טקסט ברמת כותרת המסמך לגורמים שונים, פעל ע"פ ההסבר הבא:

תמונה 43

עבור ללשונית טקסטים ברמת כותרת המסמך

1. בחר את הגורם הרלוונטי לטקסט

2. הזן את הטקסט הרצוי לגורם

הוספת טקסט ברמת פריט

להוספת טקסט לפריט לגורמים שונים בהזמנת הרכש, פעל ע"פ ההסבר הבא:

תמונה 44

עבור ללשונית טקסטים ברמת הפריט

1. בחר את הגורם הרלוונטי לטקסט

2. הזן את הטקסט הרצוי לגורם

שים לב : סוג טקסט שהוזן בו תוכן יופיע עם סימון וי לצדו תמונה 45

תמונה 46

יצירת הודעת אספקה נכנסת

ליצירת הודעת אספקה (Inbound Delivery) כנס לטרנזקציה VL31N או כנס דרך תפריט הניווט לפי הנתיב הבא:

תמונה 47

תמונה 48

התייחס לשדות הבאים:

תמונה 49

4. לחץ על לחצן הזנה תמונה 50 למעבר למסך הבא

טיפ: דרך נוספת לאיתור הזמנת רכש רצויה, ניתנת על ידי לחיצה על הלחצן הזמנות רכש תמונה 51ביכולתך, לבחור יותר מהזמנת רכש אחת לאספקה נכנסת.

שים לב: אם קיים לך מספר הזמנת רכש, ביכולתך להזין רק את השדה הזמנת רכש ולהתקדם למסך הבא

 התקבל מסך סקירה :אספקה נכנסת צור

תמונה 52

1. לפירוט שדות החובה הנדרשים לחץ על לחצן אי שלמות תמונה 53

תמונה 54

2. סמן V לצורך הזנת השדות הנדרשים(ניתן לסמן את כל השדות בבת אחת באמצעות לחצן תמונה 55)

3. למעבר להזנת השדות לחץ על לחצן עריכת נת.

 

טיפ: ע"י סימון כל השורות ולחיצה על עריכת נת. – המערכת תעביר אותך אוטומטית למסך המתאים להזנת כל שדה נדרש, כאשר לחצן צעד הבא מתווסף ללשונית ומאפשר מעבר קל ונח

תמונה 56

התייחס לשדות הבאים:

תמונה 57

6. למעבר לנתוני הכות רת לחץ על לחצן פרטי כותרת (F8)

 

שים לב: המערכת מעתיקה להודעת האספקה  את כל שורות ההזמנה. במידה והודעת האספקה אמורה לכלול רק חלק מהשורות – יש למחוק את השורות המיותרות. בכל שורה, מוצגת כברירת מחדל יתרת הכמות הפתוחה (כמות שטרם נפתחה הודעת אספקה עבורה). במידה והספק הודיע על משלוח של כמות חלקית, יש לעדכן את הכמות בשורה בהתאם.

 

במידה ולא הזנת את שדות החובה הנדרשים ע"י לחיצה על לחצן אי שלמות, באפשרותך להזינם באופן הבא:

 עבור ללשונית שותף בנתוני כותרת

התקבל המסך הבא:

תמונה 1

 

התייחס לשדות הבאים:

טבלה 1

עבור ללשונית טקסטים בנתוני כותרת

התקבל המסך הבא:

תמונה 2

 

התייחס לשדות הבאים:

טבלה 2

2. למעבר לנתוני סקירה לחץ על לחצן סקירה (F12) תמונה 3        

לשמירת מסמך אספקה נכנסת לחץ על לחצן השמירה   המשך הגדרה

הגדרת חשבון

   

 

 

שינוי הודעת אספקה

לעדכון הודעת אספקה (Inbound Delivery) כנס לטרנזקציה VL32N או כנס דרך תפריט הניווט לפי הנתיב הבא:

תמונה 6

המשך הגדרה

 

התייחס לשדות הבאים:

המשך הגדרה

4. לחץ על לחצן הזנה המשך הגדרה למעבר למסך הבא

התקבל מסך אספקה נכנסת X שנה

הגדרת החשבון

 

ערוך את השינויים במסמך האספקה

 לשמירת מסמך אספקה נכנסת לאחר עדכונים, לחץ על לחצן השמירה המשך הגדרה

צפייה בהודעת אספקה

לצפייה בהודעת אספקה (Inbound Delivery) כנס לטרנזקציה VL33N או כנס דרך תפריט הניווט לפי הנתיב הבא:

המשך הגדרה

תמונה 12

 

התייחס לשדות הבאים:

המשך הגדרה

3. לחץ על לחצן הזנה המשך הגדרה למעבר למסך הבא

 

 

התקבל מסך אספקה נכנסת X הצג

המשך הגדרה

 יצירת משלוח

ליצירת משלוח (shipment) כנס לטרנזקציה VT01N או כנס דרך תפריט הניווט לפי הנתיב הבא:

המשך הסרה

המשך הסרה

התייחס לשדות הבאים:

סיום הסרה

 

4. לחץ על לחצן בחירת אספקות לסימוכין אספקה למשלוח

5.  הזן את השדות הרלווטים לחיפוש מסמך האספקה

6. לחץ על לחצן בצע

המשך הגדרה

 

שים לב: לפתיחת כלל האספקות שטרם שויכו למשלוח עד כה. השאר את השדות ריקים (מס"ד 5), והתקדם למסך הבא.

התקבל מסך משלוח נכנס צור: משלוחים ואספקות

המשך הגדרה

7. מספרי האספקה המופיעים תחת מספר המשלוח (7.1) משוייכים למשלוח המצויין

8. מספרי האספקה המופיעים בתיבה אינם משויכים למשלוח, באפשרותך לבצע מספר פעולות שונות:

8.1 סמן את מספר האספקה הרצוי

8.2 לשיוך מספר האספקה למשלוח הקיים לחץ על הלחצן הכללת אספקה במשלוח סיום הגדרה

8.3 להסרת מספר האספקה לחץ על הלחצן הסרה מרשימת עבודה תמונה 22

8.4 להסרת מספר האספקה מהמשלוח לחץ על הלחצן הסרה אספקה ממשלוח תמונה 23

8.5 למעבר לפרטי המשלוח לחץ על הלחצן סקירה של משלוח נוכחי תמונה 24

התקבל מסך משלוח נכנס צור

 

 

תמונה 25

התייחס לשדות הבאים:

תמונה 26

 

טיפ: לחיצה על תכנון מסמנת את סיום התכנון, תקפיץ חלונית עם שדות חובה שטרם הוזנו כגון שדה סוג משלוח ועוד...

עבור ללשונית שותף

תמונה 27

התייחס לשדות הבאים:

תמונה 28

הערה:  נתוני המוביל היבשתי נחוצים לחישוב עלויות בדוח הובלה בארץ.

עבור ללשונית נתונים נוספים

תמונה 29

 

התייחס לשדות הבאים:

תמונה 30

לשמירת המשלוח לאספקה הנכנסת לחץ על לחצן השמירה המשך הגדרה

תמונה 31

 

שים לב: בעת שינוי/עריכת סטטוס המשלוח במערכת, התייחס להודעות המערכת בנושא הזנת שדות נדרשים.

שינוי משלוח

לעדכון משלוח (shipment) כנס לטרנזקציה VT02N או כנס דרך תפריט הניווט לפי הנתיב הבא:

תמונה 32

 

 

 

תמונה 33

 

התייחס לשדות הבאים:

תמונה 34

 3 . לחץ על לחצן הזנה המשך הגדרה למעבר למסך הבא

התקבל מסך משלוח נכנס X שינוי

תמונה 35

סטטוס סיום משלוח

תמונה 36

התייחס לשדות הבאים:

תמונה 37

לשמירת המשלוח לחץ על לחצן השמירה המשך הגדרה

תמונה 38

 

שים לב: בעת שינוי/עריכת סטטוס המשלוח במערכת,התייחס להודעות המערכת בנושא הזנת שדות נדרשים. דוח הובלה בארץ לעלויות הובלה מהנמלים למחסן המרכזי מסתמך על הנתונים שבמשלוח: מוביל יבשתי (שותף)  |   משקל כולל  |   תאריך סיום משלוח.

 

 

טיפ: ביכולתך לקבוע את התאריך והשעה הנוכחיים על ידי לחיצה על הלחצן סיום משלוח   

הצגת משלוח

לצפייה משלוח (shipment) כנס לטרנזקציה VT03N או כנס דרך תפריט הניווט לפי הנתיב הבא:

תמונה 39

תמונה 40

התייחס לשדות הבאים:

תמונה 41

3. לחץ על לחצן הזנה המשך הגדרה למעבר למסך הבא

התקבל מסך משלוח נכנס X הצג

תמונה 42

 

דוחות

רשימת אספקות נכנסות

להצגת אספקות נכנסות (delivery) כנס לטרנזקציה VL06I או כנס דרך תפריט הניווט לפי הנתיב הבא:

תמונה 43

תמונה 44

תמונה 45

2. לחץ על סוג דוח רישום אספקות נכנסות

התקבל המסך הבא:

תמונה 46

 

התייחס לשדות הבאים:

תמונה 47

2. לצפייה  בנתוני הדו"ח לחץ על לחצן בצע (F8) תמונה 48

תמונה 49

 

טיפ: הקלקה כפולה על מספר האספקה תפנה אותך למסך צפייה במסמך האספקה (VL33N)

 

 

 

רשימת משלוחים

 

להצגת משלוחים (shipment) כנס לטרנזקציה VT11 או כנס דרך תפריט הניווט לפי הנתיב הבא:

תמונה 50

תמונה 51

 

התייחס לשדות הבאים:

תמונה 52

3. לצפייה  בנתוני הדו"ח לחץ על לחצן בצע (F8) תמונה 48

התקבל מסך רשימת משלוח: תכנון (ביצוע תכנון משלוחים מהמסך)

תמונה 53

 

טיפ: הקלקה כפולה על מספר המשלוח תפנה אותך למסך צפייה בפרטי המשלוח (VT03N)

 

הובלה בארץ

להצגת ההובלות בארץ כנס לטרנזקציהYMM_INLAND_TRANS_REP  או כנס דרך תפריט הניווט לפי הנתיב הבא:

תמונה 54

תמונה 55

התייחס לשדות הבאים:

 

 

 

תמונה 56

3. לצפייה  בנתוני הדו"ח לחץ על לחצן בצע (F8) תמונה 48

התקבל מסך דוח הובלה בארץ

תמונה 57

טיפ: הקלקה כפולה על מספר המשלוח תפנה אותך למסך צפייה בפרטי המשלוח (VT03N)

 

פט"מ- פטור מותנה

לפתיחת דו"ח פט"מ כנס לטרנזקציה YMM_PO_EXEMPT_REP או כנס דרך תפריט הניווט לפי הנתיב הבא:

תמונה 58

התייחס לשדות הבאים:

תמונה 59

3. לצפייה  בנתוני הדו"ח לחץ על לחצן בצע (F8) תמונה 48

התקבל מסך דו"ח פט"מ

תמונה 60

טיפ: הקלקה כפולה על מספר מסמך שמוצג בקו תחתון תפנה אותך למסך תצוגה במסמך.

 הובלה / הפצה פנימית

להצגת הובלות / הפצות פנימיות כנס לטרנזקציה YMM_INTERN_DIST_REP או כנס דרך תפריט הניווט לפי הנתיב הבא:

תמונה 61

תמונה 62

 

התייחס לשדות הבאים:

תמונה 63

3. לצפייה  בנתוני הדו"ח לחץ על לחצן בצע (F8) תמונה 48

התקבל מסך דוח הובלה הפצה פנימית

תמונה 64

 

טיפ: הקלקה כפולה על מספר מסמך שמוצג בקו תחתון תפנה אותך למסך תצוגה במסמך.

 עלויות ביטוח ליבוא

להצגת עלויות ביטוח ליבוא כנס לטרנזקציה YMM_IMP_COST או כנס דרך תפריט הניווט לפי הנתיב הבא:

תמונה 65

תמונה 66

 

התייחס לשדות הבאים:

תמונה 68

3. לצפייה  בנתוני הדו"ח לחץ על לחצן בצע (F8) תמונה 48

התקבל מסך דוח לביטוח עלויות יבוא

תמונה 69

 

 

 

 

פלטים

פלט אספקה נכנסת

להפקת פלט אספקה נכנסת כנס לטרנזקציה VL75 או כנס דרך תפריט הניווט לפי הנתיב הבא:

תמונה 70

תמונה 71

 

התייחס לשדות הבאים:

תמונה 72

4.  לחץ על לחצן בצע (F8) תמונה 48

התקבל מסך פלט מהודעות משלוח נכנס

תמונה 73

5. סמן V על מספר האספקה הרצוי

5. לחץ על לחצן בצע (F8) תמונה 48

 

טיפ: לתצוגה מקדימה לפני הדפסה, סמן את השורה הרלוונטי (מס"ד 4) ולחץ על לחצן תצוגה מקדימה (מס"ד 6)

התקבלה חלונית הדפסה

תמונה 74

1. לתצוגה מקדימה של המסמך לפני הדפסה לחץ על הלחצן תצוגה מקדימה של הדפסה.

2. סמן V לצד הדפסה מיידית כאשר נדרש להדפיס את המסמך .

3. לשליחת המסמך להדפסה לחץ על הלחצן הדפס.

   תצוגה מקדימה של הדפסה:

תמונה 75

הצגת משלוח – מסמכי שינוי

להצגת הסטוריית שינויים שבוצעו במשלוח כנס לטרנזקציה VT22 או כנס דרך תפריט הניווט לפי הנתיב הבא:

תמונה 76

תמונה 77

 

התייחס לשדות הבאים:

תמונה 78

3. לחץ על לחצן בצע (F8) תמונה 48

התקבל מסך שינוי מסמך משלוח

תמונה 79

4. לצפייה ברשימת השינויים שבוצעו לחץ על הלחצן הרחבת פירוט  תמונה 80

 

קובץ PDF להורדה

ייבוא