3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

הודעות האגף

עבודה ולמידה מהבית גישה למערכות המחשוב

26 מאי, 2021

גישה מאובטחת Rumba VPN

https://ca.huji.ac.il/Rumba - שירות VPN חדש המאפשר גישה לכל השירותים ללא התקנות, עומס וניתוקים כפי שחווינו בעבר.
ניתן להתחבר לכל תוכנות המנהל (סגל מנהלי), כוננים אישיים ומשותפים ( CC ו EKMD), תוכנות החוות (לסטודנטים ומרצים) ועוד.
זו גם השיטה הנוחה ביותר לגישה לשירות Myplace.huji.ac.il  - המחשבים הוירטואלים. שירות שהחליף את שרת הקורונה, שרת MyDesktop ושרותים ישנים לעבודה עם מחשבי החוות.

מחיקת הקלטות שאינן בשימוש Panopto החל מ 15.7

3 יולי, 2021

זו הודעה חשובה שדורשת פעולה דחופה -נא לקרוא בעיון ולפעול כנדרש:

בימים אלו חידשנו את ההסכם של האוניברסיטה עם חברת Panopto, במסגרתו חוייבנו לצמצם באופן משמעותי את נפחי האחסון בפנופטו, למחוק כל מה שלא בשימוש ולהפסיק לשמור אוטומטית בענן סיכומי פגישות שלא לצורך.
כדי למנוע פגיעה בחומרים רגישים, ובראשם חומרי הוראה מוקלטים, הוחלט על המדיניות הבאה:

ארכוב הקלטות ישנות של קורסים

לכל החדשות

עבודה מהבית - מערכות חדשות

3 דצמבר, 2020

עדכון: עבודה מהבית לסגל האוניברסיטה ולסטודנטים

 -Rumba שירות שירות VPN חדש המאפשר גישה לכל השירותים בצורה קלה יותר מאשר התרגלנו עם סמבה.  
http://rumba.huji.ac.il        מידע נוסף 

Myplace   - מערכת מחשב ויראטואלי הכולל עבודה נוחה עם כל התוכנות הנחוצות לסגל מנהלי, אקדמי ולסטודנטים - לרבות גישה לכוננים מהבית.
המערכת מחליפה את מערכות הקורונה (שפתחנו ב מרץ 2020) ואת  MyDesktop  הישנה.
https://myplace.huji.ac.il       מידע נוסף


שיטת העבודה -
1.התחבר ל היכנסו לאתר http://rumba.huji.ac.il

2.  בחר ב Myplace   - המחשב המנהלי והתחבר עם קוד CC או EKMD.

השירות אינו מחייב כל התקנה מוקדמת כדי להגיע לכל תוכנות המנהל , לכוננים האישיות והמשותפים או אפילו להשתלטות על המחשב,
אינה מעמיסה על הרשת וגוררת עבודה מאובטחת עם פחות ניתוקים מהעבודה עם סמבה.

 

נמשיך ליידע בכל פיתוח על שירותים אלו באתר האגף : https://ca.huji.ac.il/corona
תודה למחלקת התשתיות של האגף