3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

הסברים להפעלת הציוד המותקן בכיתות

 

 

תפעול מקרן (ברקו) בחדר 2713

להקרנה ממחשב נייד:

1. לפתוח את ארון מקרני השקופיות הנמצא בקיר האחורי של החדר בעזרת המפתח. (הארון נפתח כלפי מעלה)
2. להוציא את הציוד להלן: 

 • כבל מסך (לכבל שני טרפזים זהים בכל צד)
 • שלט לברקו
 • כבל מאריך מפצל (במידת הצורך).

3. לגשת לשולחן המורה שבקדמת הכיתה לשם חיבור חיבור והתקנת הציוד.
4. לחבר קצה אחד מכבל המסך למחשב הנייד ולחזק את הברגים (זאת עוד לפני הדלקת המחשב).
5. לחבר את הקצה השני של כבל המסך לחיבור הנמצא בקופסה שמשמאל ללוח המורה, 
    בחיבור הראשון בשם "מחשב נייד" ולחזק את הברגים.
6. לאחר חיבור כלל הציוד, יש להדליק את הברקו בעזרת השלט בלחיצה על הכפתור on (הכפתור האדום). 
7. בעזרת השלט, יש ללחוץ על פונקציה input 1 להקרנה. 
8. לאחר הדלקת הברקו והצבת מצב input 1, יש להדליק את המחשב הנייד.
9. בשלב זה, תוכן המחשב יוקרן על המסך. 
10. במידה ותצוגת המחשב הנייד אינה מועברת למסך הלוח יש ללחוץ במקלדת המחשב על Fn כפתור ה F 
      שמצויר עליו מסך של מחשב - כמה פעמים עד לקבלת תמונה על מסך הלוח והמחשב. 
 


כיבוי וסגירה:

1. לכבות את המחשב הנייד דרך תפריט "התחל".
2. לכבות את הברקו בלחיצה על הכפתור האדום שבשלט.
3. ניתוק הכבלים מכלל הציוד: כבל מסך וכבל חשמל.
4. לאחר שהברקו נכבה, יש להחזיר לארון המקרנים את הציוד:

 •  כבל מסך
 •  שלט
 •  כבל המאריך והמפצל


את מפתח ארון המקרנים יש להחזיר למעבדות הלשון ולדווח על כל תקלה טכנית שהתרחשה במהלך השיעור. 

 

תפעול עמדה חכמה בחדר 2716

מפתח לכיתה ניתן לשאול במעבדות הלשון (קומה 2 בגוש 3 של מדעי הרוח)

הפעלת העמדה מתאפשרת בעזרת מפתח בלבד!

 

 •       הפעלת המקרן היא באמצעות קופסת ההפעלה הנמצאת מצדו השמאלי של הלוח (מקשON ).
 •       פתח את דלת הארון והפעל את המחשב הנייח.
 •       שם המשתמש הוא 2716 הסיסמה 2716.

 מחשב נייח

יש לבחור את התוכנה הרצויה מ"שולחן העבודה"

מחשב נייד

1.    חברו את המחשב הנייד לכבל מחשב שעל השולחן

2.    לחצו במחשב הנייד Fn F5 (או Fn כפתור ה F שמצויר עליו מסך של מחשב).

3.    על המסך הגדול מוצג המחשב הנייד. ניתוק המחשב הנייד יחזיר את הקרנת המחשב הנייח.

וידאו

1.    בחרו בIcon של הוידאו שעל שולחן העבודה.

2.    כעת ניתן להשתמש בוידאו כרגיל.

3.    השליטה על עוצמת הקול מתבצעת ישירות מהמגבר.

4.    דרך נוספת להקרנה מהוידאו היא לעבור למצב וידאו בקופסת ההפעלה שמשמאל ללוח.

מצלמת שולחן

1.    בחרו בIcon של הוידאו שעל שולחן העבודה

(אם השתמשת בוידאו יש לכבות את הוידאו, לסגור את החלון ולפתוח אותו מחדש).

2.    במצב זה, כשהוידאו כבוי תיראה המצלמה על המסך הגדול.

 

בסיום השיעור:

 •    יש לכבות את המקרן באמצעות קופסת ההפעלה שמשמאל ללוח.
 •    את המחשב אין צורך לכבות (אם מכבים אך ורק באמצעות תפריט "התחל")
 •    יש לנעול את הכיתה

 

תפעול מקרן (ברקו) בחדר 2718

להקרנה ממחשב נייד:
1. לפתוח את עמדת מקרני השקופיות הנמצאת בקיר האחורי של החדר בעזרת המפתח.
2. להוציא את הציוד להלן: 

 •  כבל דטה (לכבל שני טרפזים כחולים זהים בכל צד)
 •  שלט לברקו
 •  כבל מאריך מפצל (במידת הצורך).

3. לגשת לשולחן המורה שבקדמת הכיתה לשם חיבור והתקנת הציוד.
4. לחבר קצה אחד מכבל המסך למחשב הנייד ולחזק את הברגים (זאת עוד לפני הדלקת המחשב).
5. לחבר את הקצה השני של כבל המסך לחיבור (שקע) הנמצא בקופסה שמשמאל ללוח המורה, 
בחיבור הראשון בשם "מחשב נייד" ולחזק את הברגים.
6. לאחר חיבור כלל הציוד, יש להדליק את הברקו בעזרת השלט בלחיצה על הכפתור on (הכפתור הירוק). 
7. בעזרת השלט, יש ללחוץ על פונקציה input 1 להקרנה. 
8. לאחר הדלקת הברקו והצבת מצב input 1, יש להדליק את המחשב הנייד.
9. בשלב זה, תוכן המחשב יוקרן על המסך. במידה ותצוגת המחשב הנייד אינה מועברת למסך הלוח יש ללחוץ במקלדת המחשב על Fn כפתור ה F 
שמצויר עליו מסך של מחשב - כמה פעמים עד לקבלת תמונה על מסך הלוח והמחשב. 
 
כיבוי וסגירה:
1. לכבות את המחשב הנייד דרך תפריט "התחל".
2. לכבות את הברקו בשתי לחיצות על הכפתור הכתום עד לקבלת הודעה כי המכשיר מתכונן לכיבוי.
3. ניתוק הכבלים מכלל הציוד: כבל מסך וכבל חשמל.
4. לאחר שהברקו נכבה, יש להחזיר לארון המקרנים את הציוד:

 •  כבל המסך
 •  שלט
 •  כבל המאריך והמפצל

 
את מפתח ארון המקרנים יש להחזיר למעבדות הלשון ולדווח על כל תקלה טכנית שהתרחשה במהלך השיעור. 

 

תפעול עמדה חכמה באולם 300

מפתח לעמדה ניתן לשאול במעבדות הלשון (קומה 2 בגוש 3 של מדעי הרוח)
הפעלת העמדה מתאפשרת בעזרת מפתח בלבד!

 •  עם פתיחת העמדה מופעלת מערכת ההגברה, ונדלק מסך המחשב הקבוע בעמדה.
 •  לשליטה על עצמת הקול, יש כפתור ווליום הממוקם מתחת למיקרופון.
 •  בעמדה יש קבוצות של כפתורי שליטה, כאשר כל קבוצה מוקפת במלבן שכותרתו מייצגת על מה שולטת כל קבוצה. 

כפתורים המוקפים בעיגול מייצגים מקורות אפשריים להקרנה דרך המקרן.
מקרן (ברקו)

1. הדליקו את המקרן על ידי לחיצה על ON , כפתור זה גם מוריד את המסך (בו זמנית). 
2. המידע שיועבר למקרן באופן אוטומטי הוא מהמחשב
3. על מנת לעבור למקור אחר יש ללחוץ על אחד מהכפתורים העגולים שמייצגים מקורות אחרים 
(מוקפים בעיגול): מצלמה, וידאו, מחשב נייד, מחשב.
מחשב

1. בעמדה קיים מחשב עם כניסה ל-USB, כונן תקליטורים (CD/DVD) וחיבור לאינטרנט. 
2. המקלדת המחוברת למחשב נמצאת במדף נשלף מתחת לשולחן המרצה.
מצלמה

1. מעל דלת העמדה ממוקמת מצלמה, שבה ניתן להראות חפצים תלת מימדיים. 
2. כפתורי השליטה מאפשרים קירוב והתרחקות (zoom in, zoom out). 
3. על מנת להקרין מתוך מקור זה, יש ללחוץ על הכפתור העגול "מצלמה" לאחר הדלקת המקרן.
וידאו

1. בעמדה קיים מכשיר וידאו multi-system ולאחר הכנסת הקלטת ניתן לשלוט בוידאו מתוך השולחן (כפתורי play, stop וכו'). 
2. על מנת להקרין מתוך מקור זה, יש ללחוץ על הכפתור העגול "וידאו" לאחר הדלקת המקרן. 
3. במחשב הקיים בעמדה יש כונן המנגן גם DVD.
תאורה

שליטה על התאורה אינה מתבצעת מתוך השולחן הפונה למרצה, אלא דרך כפתורי שליטה מצד שמאל של העמדה.
מחשב נייד

1. יש לחבר לעמדה את המחשב הנייד בעזרת כבל ייעודי, שנמצא משמאל לוידאו (בתוך העמדה). 
2. על מנת להקרין מתוך מקור זה, יש ללחוץ על הכפתור העגול "מחשב נייד" לאחר הדלקת המקרן.
3. במידה ותצוגת המחשב הנייד אינה מועברת למסך הגדול יש ללחוץ Fn F5 (או Fn כפתור ה F שמצויר עליו מסך של מחשב). 
 
  בסיום השיעור יש לכבות את המערכת על ידי נעילת העמדה.